Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2012

38 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 38 392 000 kronor till 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Projekten handlar bland annat om förutsättningar för ett längre arbetsliv, läkares arbetsvillkor på akutkliniker, gränser mellan arbets-och privatliv, etik inom vården, farliga ämnen i containrar, bättre arbetsmiljö för städare och att introducera unga i arbetslivet.

Anslagen går bland annat till forskare verksamma vid universiteten i Lund, Linköping, Stockholm och Göteborg, Karolinska Institutet, Högskolorna i Gävle och Dalarna och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läkares arbetsvillkor på akutkliniker  
Arbetssituationen för läkare och annan personal inom akutsjukvården har blivit allt mer ohållbar. Kerstin Ekberg vid Linköpings universitet, får 3 023 000 kronor för att studera hur akutläkarnas hälsa påverkas av organisationsförändringar, arbetsvillkor och ledarskap vid 17 olika akutmottagningar.Kerstin Ekberg, professor, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH) Tel: 010-103 14 55, mobil: 070-662 14 58, E-post: kerstin.ekberg@liu.se“>kerstin.ekberg@liu.se

En modell för god arbetsmiljö och friska arbetsplatser.
Hur ska företag arbeta för att skapa arbetsplatser som både främjar de anställdas hälsa och företagets lönsamhet? AFA Försäkring anslår 3 000 000 kronor till Per Lindberg vid Högskolan i Gävle, som ska testa och jämföra ett utvecklingsarbete enligt en modell för “friska företag” med mer traditionellt utvecklingsarbete inom tre kommunala bolag. “Friska företag-modellen” sammankopplar strategier för bättre arbetsmiljö med både de anställdas välbefinnande och med organisatoriska förbättringar, vilket anses leda till ökad lönsamhet.
Per Lindberg, Med dr, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv. Tel: 026-64 87 59, mobil: 070-968 96 86, E-post: per.lindberg@hig.se“>per.lindberg@hig.se

Skapa gränser mellan arbete och privatliv
Gränsdragningen mellan arbete och övrigt liv blir allt viktigare i dagens samhälle, när tekniken gör det möjligt att arbeta nästan var och när som helst. Christin Mellner vid Stockholms universitet, beviljas 2 000 000 kronor för att studera hur man skapar balans i livet för att undvika stress och annan ohälsa.
Christin Mellner, Fil dr, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Tel: 08-16 20 00, mobil: 076-396 97 00, E-post: cmr@psychology.su.se“>cmr@psychology.su.se

Ett längre arbetsliv
Pensionsåldern i Sverige har förändrats, men det är tveksamt om alla vinner på att arbetslivet förlängs. AFA Försäkring anslår 3 782 000 kronor till Maria Albin vid Lunds universitet för att studera hur bland annat arbetslivslängden utvecklas i olika yrken och hur hälsan påverkas vid utträde från arbetsmarknaden.
Maria Albin, docent, Lunds universitet, Institutionen för Laboratoriemedicin, Tel: 046-17 31 59, mobil: 070-337 31 59, E-post: maria.albin@med.lu.se“>maria.albin@med.lu.se

Verktyg för hållbara arbetsprocesser inom vården
Processförändringsverktyget Ergonova används för att skapa hållbara arbetsprocesser när vården ska effektiviseras. Jan Johansson Hanse vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) och Göteborgs universitet beviljas 1 288 000 kronor för att identifiera kritiska faktorer och omständigheter som bör beaktas både innan förändringsverktyget tas i bruk och under själva förändringsprocessen. Projektet genomförs i samarbete med Swerea IVF AB i Mölndal.
Jan Johansson Hanse, professor, Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen, Tel: 031-786 16 52. E-post: jan.johansson.hanse@psy.gu.se“>jan.johansson.hanse@psy.gu.se.

Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet AFA Försäkring anslår 2 444 000 kronor till Eva Bejerot vid Stockholms universitet, för att vidareutveckla visualiseringsverktyg som nu används på http://data.pifokus.se. Verktyget gör det möjligt att presentera forskningsdata så som enkätdata genom olika sorters diagramtyper, både konventionella och ovanligare som kartogram och tidsserier. Verktyget utvecklas som open source.
Eva Bejerot, docent, Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Tel: 08-16 38 03, mobil: 073-628 72 72, E-post: eva.bejerot@psychology.su.se“>eva.bejerot@psychology.su.se

Etikronder – ett sätt att hantera etiska problem inom akutsjukvården?
Etikronder används för att hjälpa vårdpersonal att hantera etiska problem i arbetet. Mia Svantesson vid Universitetssjukhuset Örebro, får 748 000 kronor för att ta fram ett instrument som kan mäta effekterna av etikronder.
Mia Svantesson, Med dr, sjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum. Tel: 019-602 58 44, mobil: 070-532 81 61, E-post: mia.svantesson@orebroll.se“>mia.svantesson@orebroll.se

Etikdiskussioner i barncancervården
I barncancervården ställs vårdpersonalen ofta inför svåra etiska överväganden. Etikdiskussioner är en metod att hantera konkreta etiska problem i svåra situationer. Pernilla Pergert vid Karolinska Institutet får 2 741 000 kronor för att införa och följa upp etikdiskussioner på barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Pernilla Pergert, Barncancerforskningsenheten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Mobil: 070-664 48 07, E-post: pernilla.pergert@ki.se“>pernilla.pergert@ki.se

E-behandling för alkoholmissbruk
Det finns en stor grupp människor som behöver förändra sina alkoholvanor men som inte kommer i kontakt med beroendevården. En lösning är ett internetbaserat terapeutstöd, som kan bli mer tillgängligt än behandling inom vården. Anne H Berman vid Karolinska Institutet, får 2 000 000 kronor för att jämföra internetbaserad behandling för alkoholmissbruk med behandlingssamtal.
Anne H Berman, docent, Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning. Mobil: 070-424 53 60, E-post: anne.h.berman@ki.se“>anne.h.berman@ki.se

Farliga kemiska ämnen i containrar
Över 1 miljon containrar importeras och öppnas i Sverige varje år. Det kan vara förenat med risker, godset kan vara behandlat med bekämpningsmedel. AFA Försäkring anslår 2 056 000 kronor till Gunnar Johanson vid Karolinska Institutet, för att undersöka exponeringen vid lossning och hur utvädring av containrar ska ske.
Gunnar Johanson, professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet,. Tel: 08-524 87 752, mobil: 070-777 55 04. E-post: gunnar.johanson@ki.se“>gunnar.johanson@ki.se

Att introducera unga i arbetslivet.
AFA Försäkring anslår 3 000 000 kronor till Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna, som ska följa en årskull elever vid gymnasieskolans yrkesutbildning om hur introduktionen i arbetslivet fungerar arbetsplatser. Syftet är att kartlägga vilken arbetsmiljöintroduktion eleverna får i skolan och på arbetsplatsen.
Ing-Marie Andersson, professor, Högskolan Dalarna, Arbetsvetenskap. Tel: 023-77 86 73, mobil: 070-656 70 20. E-post: ima@du.se“>ima@du.se

God innemiljö på svenska fartyg
Sarka Langer vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB får 2 775 000 kronor för att undersöka innemiljön på isbrytaren Oden. Studien ska resultera i ett kontroll kit som kan användas för att kontrollera innemiljön både på befintliga fartyg och vid byggandet av nya.
Sarka Langer, adj professor, docent, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Klimat och Hållbara samhällssystem. Tel: 031-725 62 97. E-post: sarka.langer@ivl.se“>sarka.langer@ivl.se

Från ord till handling – Skadefria cargo- och flygplanslastare
AFA Försäkring anslår ytterligare 1 000 000 kronor till Erik Alphonse vid Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) för att sprida resultaten från det avslutade projektet som studerat arbetsmiljön kring den manuella hanteringen av bagage och gods på olika flygplatser.
Erik Alphonse, projektledare, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Tel: 097-34 52 87, mobil: 070-536 52 87. E-post: erik.alphonse@tya.se“>erik.alphonse@tya.se

Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö i städbranschen
AFA Försäkring anslår 3 120 000 kronor till Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet för att vidareutveckla webbplatsen “Allt om städ”. Webbplatsen ska bl. a omfatta arbetsmiljöfrågor vid maskinstädning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete samt hem-städning.
Ann-Beth Antonsson, adj. professor, Tekn dr, IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 08-59 85 63 47. E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se“>ann-beth.antonsson@ivl.se

Koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser
Ett flertal allvarliga olycksfall har inträffat i samband med gassvetsning och avluftning av fjärrvärmerör på grund av att höga halter koloxid ansamlats i rören. AFA Försäkring anslår 1 050 000 kronor till Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, för att undersöka risken för exponering för koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser.
Ann-Beth Antonsson, adj. professor, Tekn dr, IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 08-59 85 63 47. E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se“>ann-beth.antonsson@ivl.se

Hälsa, produktivitet och kvalitet vid arbete med kniv
I ett av AFA Försäkring finansierat projekt om styckarnas arbetssituation, har det bl. a konstaterats att knivskärpan har stor betydelse vid arbete med styckning och slakt. Jörgen Eklund, KTH, får ytterligare 1 500 000 kr för att ta fram och sprida ett utbildningsmaterial för knivanvändare i styckning och slakt.
Jörgen Eklund, professor, KTH, Skolan för teknik och hälsa, Avdelningen för ergonomi. Tel: 08-790 48 66, mobil: 070-828 44 32. E-post: jorgen.eklund@sth.kth.se“>jorgen.eklund@sth.kth.se

Hälsa och framgång!
Det finns tre övergripande mål som en konkurrensutsatt verksamhet måste uppnå för långsiktig framgång; effektivitet, innovationsförmåga, och goda arbetsförhållanden. Marianne Törner vid Göteborgs universitet beviljas 1 265 000 kronor för att studera hur olika aspekter av organisationsklimatet inverkar på organisationers förmåga att uppnå dessa mål.
Marianne Törner, professor. Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, samt Högskolan Väst. Tel: 031-786 36 13, mobil: 076-339 77 58. E-post: marianne.torner@amm.gu.se“>marianne.torner@amm.gu.se

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle
Välfärdstjänster har konkurrensutsatts och privata aktörer kompletterar nu den offentliga sektorn som utförare av olika tjänster. Men vilka konsekvenser har detta medfört? AFA Försäkring anslår 1 600 000 kronor till Henrik Jordahl vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som ska studera hur den svenska modellen för produktion av välfärdstjänster kan förbättras.
Henrik Jordahl, docent, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Tel: 08-665 45 33, mobil: 070-938 38 58, E-post: Henrik.Jordahl@sns.se“>Henrik.Jordahl@sns.se

INFORMATION OCH KONTAKT:
Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se“>hans.augustson@afaforsakring.se Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se“>rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder.
Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera