Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2012

Varierande vitaminhalter i vallfoder och mjölk

Mjölkkor har ett särskilt stort behov av vitaminerna E och A vid tiden runt kalvning. Halterna i vallfodret kan dessvärre variera kraftigt, och det är svårt för bonden att påverka dem. Det visar Hanna Lindqvist i en avhandling från SLU. Inslag av käringtand i fodret och en bakterietillsats vid ensileringen hade dock positiva effekter.

Mjölkkor tillgodoser behovet av flera vitaminer (B, C och K) med hjälp av mikroorganismer i vommen. När det gäller vitaminerna E och A kan djuren dock ha svårt att få i sig tillräckliga mängder genom det som finns naturligt i fodret. Särskilt stort är behovet runt kalvning, dels för att kon behöver dem själv, dels för att stora mängder av dessa vitaminer utsöndras till den råmjölk som ska ge kalvarna en god start i livet.

Hanna Lindqvist har i sitt doktorsarbete undersökt olika faktorer som kan påverka halterna av E-vitamin och ß-karotin (ett förstadium till vitamin A) i vallfoder, som är den viktigaste foderkällan till dessa vitaminer.

Artblandningar och skördetidpunkter
Olika blandningar av gräs och baljväxter såddes på tre platser i Norden (Skara, Umeå samt Foulum i Danmark). Käringtand, rödklöver och timotej fanns med i blandningar på alla orter. Utöver dessa fanns ängssvingel med i blandningarna i Sverige och vitklöver och engelskt rajgräs fanns med i Danmark.

Växternas halter av E-vitamin och ß-karotin mättes vid olika skördetidpunkter och mognadsstadier.

Genom dessa studier drar Hanna Lindqvist några generella slutsatser:

– halterna var oftast högre i söder än i norr

– halterna var oftast högre i käringtand än i rödklöver

– det gick inte att se några tydliga skillnader mellan gräsarterna

– det gick inte att se några tydliga kopplingar mellan växtens vitaminhalt och dess utvecklingsstadium.

Ensilering och tillsatser
Förhållandena vid skörd, konservering och utfodring är ytterligare faktorer som påverkar vitamininnehållet i vallfodret. Ensilage innehåller t.ex. ofta betydligt mer vitaminer än hö.

När Hanna Lindqvist ensilerade olika gräs-baljväxtblandningar, med eller utan tillsatser som gynnar mjölksyrajäsning, gjordes några intressanta upptäckter:
– I obehandlat ensilage av rödklöverblandningar var E-vitamininnehållet oförändrat.

– I ensilage med käringtand och timotej ökade vitaminhalten under ensilering, med eller utan tillsatsmedel.

– I ensilage med rödklöver-gräsblandning hade bakterieinokulerat ensilage högre E-vitaminhalt än obehandlat ensilage, medan syrabehandling minskade E-vitaminhalten under ensileringen.

Behovet av vitamintillsatser
I ett utfodringsförsök undersökte Hanna Lindqvist effekten av E-vitamintillsatser i fodret. Denna studie visar att fodrets vitamininnehåll har stor betydelse för nykalvade kor. När kor utfodrades med ett vitaminfattigt vallfoder ökade vitaminhalten i mjölken om djuren fick ett vitamintillskott.

Tillskottet påverkade däremot inte vitaminhalten i mjölken om djuren fick ett vallfoder som redan var rikt på E-vitamin.

Hanna Lindqvists slutsats är att ett högt vitamininnehåll i vallfodret är bra för både ko, kalv och människa. För lantbrukaren kan det vara svårt att påverka vitaminhalterna i det skördade vallfodret, eftersom de kan variera mycket beroende på en mängd orsaker som är svåra att kontrollera.

– De goda effekterna av käringtand och bakterietillsats vid ensileringen är dock mycket intressanta, säger Hanna Lindqvist.

Husdjursagronom Hanna Lindqvist, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, försvarade sin avhandling a-Tocopherol and ß-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production den 13 april 2012 vid SLU i Skara. Opponent var professor William Paul Weiss, Ohio State University, USA.

Länk till avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera