Tema

Bättre salixsorter kräver kvävegödsling

Rekommendationer för gödsling av salix baseras på snart tjugoåriga gödslingsförsök med gamla sorter av salix och med dåtidens priser på flis och kostnader för gödselmedel.

De förädlade salixsorter som introducerades under 1990-talet har emellertid en betydligt bättre tillväxt än de äldre sorter som sattes under 1980- och början av 1990-talet, samtidigt som priset för flis stigit kraftigt liksom priset på gödselmedel.

I nya fältförsök med förädlade sorter på fem platser i Uppland under 2008–2010 ökade tillväxten under ett treårigt omdrev med 59, 84 respektive 124 procent vid en engångsgiva (160 kg N/ha direkt efter skörd), normal (60+100+60 kg N/ha under år 1–3), respektive intensivgödsling (160 kg N/ha år). Spridningen i tillväxtökning mellan försöksplatserna var dock stor.

Resultaten föranleder nya gödslingsrekommendationer, även för gamla planteringar. Avgörande för lönsamheten med gödsling är gödselmedelspriset, gödslingseffekten, samt nettovärdet på den producerade flisen. Flispriserna ligger nu på nivån 200 kr per MWh (motsvarande 800–900 kr per ton torrvikt), vilket ändrar förutsättningarna för att få lönsamhet i gödslingen.

Läs mer Gödslingsrekommendationer för Salix 2011
Kontakt Pär Aronsson, Par.Aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Bättre salixsorter kräver kvävegödsling

 lästid ~ 1 min