Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2011

Bättre rapportering av skogsskador i sikte

I ett ändrat klimat förväntas utbrott av såväl gamla som nya skadegörare öka, och de regionala skadeutbrotten fångas inte upp i den årliga inventeringen av Riksskogstaxeringen vid SLU. Via rapporteringssystemet SkogsSkada kan man få en indikering på att en viss skadegörare börjar uppträda i en viss region, och då sätta igång en riktad inventering.

Det ger ett bättre beslutsunderlag för myndigheter och skogsägare, skriver Sören Wulff i sin doktorsavhandling vid SLU.

Riksskogstaxeringens stickprovsinventering används varje år för att övervaka skogsskador i Sveriges skogar, t.ex. av älgbete eller Gremeniella-svamp. Målet med övervakningen är att ge myndigheter och skogsägare underlag för strategiska beslut.
I sitt doktorsarbete vid SLU har Sören Wulff utvärderat dagens storskaliga övervakning av skogsskador. Han har undersökt tillförlitligheten i bedömningar och precisionen i skattningarna. Resultaten visar på skillnader mellan olika observatörer, men också att observatörernas bedömningar i genomsnitt inte signifikant skiljer sig från en nationell referens.

Riksskogstaxeringens övervakning visar goda möjligheter att beskriva den geografiska spridningen, arealer, och orsaker till större skadeutbrott. Även förändringar i skadenivåer kan skattas med god precision.

Riksskogstaxeringen använder dock ett relativt glest stickprov och precisionen i skattningar av klustrade och regionala skadeutbrott blir därför av för dålig kvalitet.

– Eftersom de regionala skadeutbrotten förväntas öka i klimatförändringarnas spår finns det ett ökat behov av regional information med god precision, konstaterar Sören Wulff.

För att kunna möta dessa behov föreslår han en förändring i skogsskadeövervakningen. Förutom den långsiktiga, nationella övervakningen av de vanligaste skadorna och skadesymptomen, skulle det nya systemet innehålla riktade regionala inventeringar.

– Dessa skulle kunna skräddarsys för specifika skadeutbrott i olika landsdelar, säger han.
Med den riktade inventeringen skulle man kunna få fram underlag till operativa beslut av skötsel- och saneringsåtgärder på regional nivå. Den första indikationen om utbrott av skador kan komma från SkogsSkada, SLU:s webbaserade rapporterings- och diagnosticeringssystem . En sådan indikation kan sedan följas upp med regionala och riktade inventeringar.

Syftet med det nya övervakningssystemet är att i första hand att kunna tillgodose myndigheter och skogsägare med ett ändamålsenligt beslutsunderlag.
– Samtidigt kan vi tillhandahålla bättre kunskaper om skador på skog, eftersom fler observationer på regional nivå ger en tydligare bild av utbredning och spridningshastighet, säger Sören Wulff.

Projektledare Sören Wulff vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Monitoring Forest Damages – Methods and development in Sweden”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen. Tid: fredag 9 december klockan 10:00

Länk till avhandlingen

Kontaktinformation
Mer information
Sören Wulff, soren.wulff@slu.se, 090-786 83 52
Hemort: Umeå

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera