Tema

Rätt åtgärder hejdar snytbaggen i norr

Även i Norrland dödar snytbaggen många nyplanterade granar och tallar. Men med hjälp av flera kombinationer av enkla åtgärder kan man minska de norrländska skadorna till en acceptabel nivå, skriver några SLU-forskare i en artikel i tidskriften Forest Ecology and Management.

På 30 hyggen i Hälsingland har forskarna under fyra år undersökt effekterna av att kombinera olika skademinskande åtgärder.

– Resultaten visar på goda möjligheter att kostnadseffektivt kunna hantera snytbaggeproblemet i Norrland utan att använda insektsgifter, säger professor Göran Nordlander vid institutionen för ekologi, SLU.

Viktigast för att uppnå god plantöverlevnad är en bra markberedning där plantorna sätts i den rena mineraljorden. Att använda plantsortiment med något grövre stamdiameter ökar överlevnaden ytterligare.

Plantering tredje våren efter avverkningen ger också bättre överlevnad än plantering ett år tidigare. I Norrland kan en senare plantering vara ett bra alternativ, eftersom konkurrerande vegetation där är ett mindre allvarligt problem än i södra Sverige
Plantor skyddade med en seg beläggning innehållande sand klarar sig under de norrländska förhållandena mycket bra mot snytbaggeskador utan ytterligare motåtgärder.

Läs mer
– Med rätt åtgärder klaras snytbaggen i Norrland (pdf, sammanfattande rapport på svenska)
– Nordlander, G., Hellqvist, C., Johansson, K. & Nordenhem, H. 2011. Regeneration of European boreal forests: Effectiveness of measures against seedling mortality caused by the pine weevil Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 262: 2354-2363
– Snytbaggen – biologi och aktuell forskning

Kontakt
Goran.Nordlander@slu.se , 018- 67 23 65 SLU,
Institutionen för ekologi, Enheten för skogsentomologi

Rätt åtgärder hejdar snytbaggen i norr

 lästid ~ 1 min