Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2011

Förbisedda fjärilsmiljöer i skogslandskapet

Kraftledningsgator är rika på fjärilar. Där kan finnas fler fjärilsarter än i naturbetesmarker, som anses vara biologiskt mycket rika miljöer. Även skogsvägar och kalhyggen är hem för en stor mängd fjärilsarter. En ny studie från Centrum för biologisk mångfald och SLU uppmärksammar nu dessa hittills förbisedda exploateringsmiljöer som viktiga för naturvården.

Dagfjärilar svarar snabbt på förändringar i både miljön och klimatet och är därför viktiga indikatorarter för miljöövervakning. För att få en rättvisande bild av hur situationen ser ut för dagfjärilar i Sverige kan det vara viktigt att systematiskt inventera olika typer av miljöer, inte enbart känt artrika platser som ängs- och betesmarker.

Rapporten Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar – betydelse för miljöövervakning jämför fjärilsfaunan i naturbetesmarker med tre typer av öppna biotoper i skogslandskapet: hyggen, kraftledningsgator och skogsbilvägar. Resultaten visar att sammansättningen av fjärilsarter skiljer sig mellan biotoperna och att alla bidrar med unika arter och således kompletterar varandra. Kraftledningsgator hade flest arter och individer av de undersökta biotoperna. Hyggen och skogsbilvägar var lika art- och individrika som betesmarkerna.

Naturvårdens strålkartarljus har under lång tid riktats mot odlingslandskapets artrika gräsmarksbiotoper, som under 1900-talets storskaliga förändringar i jordbruket har minskat markant. Den nya studien pekar nu ut andra viktiga biotoper som inte uppmärksammats av naturvården i samma utsträckning.

Dessa biotoper ger inga miljöersättningar som naturbetesmarkerna, men är inte desto mindre betydelsefulla både för dagfjärilar och i mer generella naturvårdssammanhang. De är således viktiga komplement till de rester av större sammanhängande gräsmarker som återstår i dagens odlingslandskap. För att effektivt bevara olika artgrupper är det nödvändigt att bedriva naturvård i ett landskapsperspektiv med hänsyn till en bred mångfald av miljöer.

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar – betydelse för miljöövervakning Ladda ner rapporten

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera