Tema

Árbediehtu – samisk traditionell kunskap i ny bok

Handfast kunskap om naturen är en hörnsten för hela mänsklighetens existens. Urfolkens traditionella kunskaper kan visa vägen mot ett hållbart samhälle, men de är alldeles för dåligt kända. En ny bok från Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Sametinget sätter ljus på traditionell kunskap hos Sveriges enda urfolk – samerna.

I urfolkskulturer finns många lösningar på de problem som världen ställs inför idag. Árbediehtu – samernas ord för traditionell kunskap – har gjort det möjligt för dem att framgångsrikt leva i olika ekologiska nischer. Samernas kunskap börjar nu efterfrågas av naturvården, eftersom den kan bidra till biologisk mångfald och ekologisk uthållighet. Nu presenteras olika sätt att arbeta med traditionell kunskap i en ny bok.

– Idag lever den första generationen som förlorar mer kunskap än vad den faktiskt producerar. Vi måste ta tag i den här frågan nu, medan det finns de som kan återge mycket kunskap, säger bokens redaktör Åsa Nordin-Jonsson.

I vår tid är det ofta den akademiska kunskapen som står i centrum och ligger till grund för utveckling och beslut. Sådan evidensbaserad kunskap mejslas långsamt fram med vetenskaplig prövbar metod och bygger till slut större kunskapssystem.

Den traderade, eller tysta, kunskapen är sådan som vi får med oss genom erfarenhet av vår vardag och våra liv. I takt med att samhällen moderniseras tappar vi allt mer av sådan traditionell kunskap om naturen, som nu bara återfinns hos mindre grupper som samer, fäbodbrukare, kustnära fiskare och andra urfolk. Men även här sipprar kunskapen långsamt bort.

En vanlig missuppfattning är att den traditionella kunskapens värde bara är musealt och kulturellt. Men tvärtom blir det allt tydligare att denna typ av kunskap kommer att spela en central roll för hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Detta befästes också av toppmötet under Mångfaldskonventionen i Japan i höstas, då världens ledare enades om att ta större hänsyn till urfolkens traditioner i arbetet med hållbar utveckling.
________________________________
Mer information
Árbediehtu – samiskt kulturarv och traditionell kunskap
Åsa Nordin-Jonsson (red.)
CBM:s skriftserie 43
ISBN: 978-91-89232-54-9
Sametinget och Centrum för biologisk mångfald
148 sidor

Åsa Nordin-Jonsson, redaktör
Tel. +47 75 775 117
Mob. +47 9545 6962
E-post: asa.nordin@arran.no

Håkan Tunón, programchef Naptek, CBM
Tel. 018-67 25 91
Mob. 070-361 50 10
E-post: Hakan.Tunon@slu.se

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är en centrumbildning med Uppsala universitet och SLU som huvudmän. CBM inrättades genom ett regeringsbeslut 1993 som ett led i att genomföra FN:s konvention om biologisk mångfald. Verksamheten bedrivs genom forskning, utbildning och information i olika program.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Árbediehtu – samisk traditionell kunskap i ny bok

 lästid ~ 2 min