8 november 2010

Planeringsverktyg för hantering av intressekonflikter i skogsbruket

I ett hållbart skogsbruk bör skogarnas skötsel inte bara styras av ekonomiska hänsyn, utan också av de ekologiska och sociala värdena. I en avhandling från SLU presenterar Eva-Maria Nordström en beslutsmodell som kan användas för att hantera de intressekonflikter som kan uppstå, t.ex. mellan virkesproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv. Modellen har testats på tätortsnära skog i Lycksele.

Lagstiftning och certifieringskrav gör det nödvändigt för skogsföretag att beakta skogarnas ekologiska och sociala värden i skogsskötseln. Det finns alltså ett behov av ett beslutsstöd för något som kan kallas socioekologisk landskapsplanering.

Den beslutsmodell som Eva-Maria Nordström har utvecklat och testat i sitt doktorsarbete är en modell som bygger på deltagande planering i kombination med flermålsanalys. Deltagande planering innebär att fler intressenter än markägaren deltar i planeringsprocessen, medan flermålsanalys står för de matematiska metoder som gör det möjligt att hitta lösningar då flera motstridiga mål ställs mot varandra. Avhandlingen visar att modellen kan vara ett användbart verktyg för kommuner och andra större skogsägare i planeringen av t.ex. tätortsnära skogsbruk.

Testades i Lycksele
En praktisk utvärdering av modellen gjordes i Lycksele, där målet var att ta fram en långsiktig mångbruksplan för den tätortsnära skogen kring samhället. Förutom skogsägarna – kommunen, Svenska kyrkan, Sveaskog, Holmen och SCA – identifierades ett antal intressenter inom fyra huvudområden: virkesproduktion, biologisk mångfald, friluftsliv och rennäring.
Skogens värden för de olika intressenterna identifierades genom intervjuer och skogen delades in i fyra zoner, där skötseln på olika sätt anpassades med hänsyn till de olika intressena. Därefter skapades tre skogsbruksplaner med olika inriktning, och med en tidshorisont på 100 år för att de långsiktiga konsekvenserna skulle bli tydliga.

Med hjälp av en flermålsanalys fick sedan skogsägare och intressenter bedöma hur väl de olika planerna tog tillvara olika värden, och en av planerna visade sig vara acceptabel för en majoritet av intressenterna. Skogsägarna beslutade att denna plan ska användas som underlag i den interna planeringen, och med utgångspunkt från planen har de även antagit en samrådsrutin för skogsbruksåtgärder inom den tätortsnära skogen.

Modellens olika steg
Modellen bygger på en planeringsprocess som löper i flera steg. Det första är att identifiera personer och organisationer som påverkas av eller kan påverka situationen, och som därför bör delta i processen. Nästa steg är att beskriva och strukturera de mål som finns hos de olika parterna, dvs. att skapa en lägesbild av de gemensamma och motsatta intressen som finns. Utifrån denna helhetsbild får sedan intressenterna på ett strukturerat sätt bedöma hur viktiga de anser att olika mål och intressen är.

Därefter gäller det att jämföra och utvärdera olika skogsbruksplaner – ibland är dessa givna från början, i andra fall tas de fram i processen. Slutresultatet beskriver hur väl alternativen uppfyller de mål man ställt upp.

Ofta bör de olika stegen upprepas en eller flera gånger, t.ex. för att ny information kommer fram eller för att ett nytt planalternativ tas fram som resultat av processen.

——————————————————————————–
Skog mag Eva-Maria Nordström, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin avhandling Integrating multiple criteria decision analysis into participatory forest planning.
Tid: Fredag den 19 november 2010, kl. 10.00
Plats: Sal Björken, SLU, Umeå
Opponent: Professor Peter Duinker, School for Resource and Environmental Studies, Dalhousie University, Kanada
Mer information: Eva-Maria Nordström, 090-786 82 58, Eva-Maria.Nordstrom@srh.slu.se
Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002385/ [Ref 1]
Länk till rapport på svenska från Lyckseleprojektet:
http://pub-epsilon.slu.se:8080/1542/01/Nordstrom_eva-Maria_20100216.pdf [Ref 2]
Pressbild (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf/källa ska anges):
– Eva-Maria Nordström, SLU [Ref 3]. Foto: Mona Bonta Bergman

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/ [Ref 4]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera