Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 augusti 2010

Sveriges första massvaccination framgångsrik

Utvärderingen av Sveriges första massvaccination visar att systemet har levererat trots en oklar och påfrestande situation. Kommunikationen med allmänheten fungerade även om informationen varit för detaljerad. Lärdomar i utvärderingen, som gjorts vid NHV, är sjukvårdsupplysningens centrala funktion och att informatörer på regionnivå bör arbeta mer självständigt samt att den vaccinationsmanual som tagits fram bör marknadsföras som vårdenheternas primära informationskälla.

Pandemiorganisationen vaccinerade drygt 923 000 personer i Västra Götaland, med mer än 1 080 000 doser. Utvärderingen är beställd av Västra Götalandsregionen, för att ge underlag för en modell för nästa pandemiplan.
Strategin att försöka minska den totala arbetsmängden under pandemin lyckades. Det är också tydligt att där man planerat väl och i tid var man beredd att ändra sin planering vid behov. Styrningen har fungerat även om det tog tid att finna praktiska former lokalt.
– Vården överöstes med osorterad information från nationell, regional och lokal nivå. Vi föreslår att vaccinationsmanualen marknadsförs som vårdenheternas primära informationskälla, säger professor Lars Edgren, nu vid Västra Götalandsregionen.
Några lärdomar i utvärderingen, som utförts vid NHV, är att sjukvårdsupp-lysningen har en central funktion när det gäller att avlasta akutvården och att informatörer på regionnivå bör arbeta mer självständigt samt att en vaccinationsmanual bör marknadsföras som vårdenheternas primära informationskälla.

Tog tid finna former
Strategin att försöka minska den totala arbetsmängden under pandemin lyckades. Det är också tydligt att där man planerat väl och i tid var man beredd att ändra sin planering vid behov. Styrningen har fungerat även om det tog tid att finna praktiska former lokalt.
– Vården överöstes med osorterad information från nationell, regional och lokal nivå. Vi föreslår att vaccinationsmanualen marknadsförs som vårdenheternas primära informationskälla, säger professor Lars Edgren, nu vid Västra Götalandsregionen. Den första delen, som analyserar pandemiarbetet och förberedelserna inför vaccinationen, är nu klar. Den fortsatta studien ska beräkna samhällsnyttan. Utvärderingen har utförts av Lars Edgren, Stefan Thorpenberg och Bengt Åhgren vid NHV.
Rapporten visar att VGR planerade väl för att möta en första pandemivåg, utan att ha tillgång till vaccin. Ledningen växlade snabbt över till att förbereda för massvaccination när vaccinet kom. Oklarheter i anvisningarna om riskgrupper försvårade identifieringen av dessa.

Detaljerad annonskampanj
Smittskyddsenheten behöll initiativet under planering och genomförande och trots oklara påfrestande omständigheter har systemet som helhet levererat. Den valda kommunikationsstrategin, baserad på öppen kommunikation, var lyckad men tidskrävande för ledningen.
När det gäller den regionala informationen visar sig annonskampanjen ha varit för detaljerad. På grund av försenade vaccinationsleveranser uppstod också svårigheter i att få till ett fungerande arbetsflöde.
– Vissa grupper, som invandrare och ungdomar, var svåra att nå med informationen, vilket också uppfattades av organisationerna, säger docent Stefan Thorpenberg vid NHV. I framtiden kanske ändå särskilda åtgärder måste prövas för att nå dessa grupper.
Thorpenberg berättar att det i materialet framtonar en intressant skillnad mellan statistiskt material jämfört mot vad som sägs i intervjuerna, mellan kvantitativt och kvalitativt material.
– I det statistiska materialet framstår svininfluensaepidemin som bagatellartad, men i intervjumaterialet framkommer att många som arbetade i sjukvården upplevde situationen som tidvis mycket pressad. Dels för att effekterna av svininfluensan inte var kända och många människor krävde information som inte var möjlig att ge, dels för att flera unga människor hamnade på intensivvården, vilket är mycket ovanligt för en vanlig influensa, säger Thorpenberg vidare.

Kontaktinformation
Stefan Thorpenberg 031-693950

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera