Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2010

Bra lingonår i södra Sverige

Götaland tycks få bästa tillgången på lingon denna sommar. Även Svealand får ett gott lingonår medan Norrland för andra året i rad spås en dålig skörd. Det visar året prognos från SLU över tillgången på lingon i landet.

– Lingonen börjar nu mogna så smått i de södra landsdelarna, säger Ola Langvall, Asa försökspark , som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) skogliga försöksparker. Men än är det inte riktigt dags att ge sig ut och plocka skogens röda guld.

Göran Kempe, SLU i Umeå, som bearbetat och sammanställt de data från Riksskogstaxeringens landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgång kommenterar:

– Årets lingonprognos för Norrland pekar på en relativt svag tillgång, faktiskt den sämsta sedan de här inventeringarna började år 2003. Men längre söderut i landet tycks det däremot bli förhållandevis gott om lingon, jämfört med tidigare år.

– Prognosen för Svealand anger en tillgång klart över medel, i Götaland närmast ett rekordår. Tyvärr har vi inte hunnit lägga ut så många provytor i Götalands lingonskogar än i år, varför prognosen är mer osäker här.

– Som vanligt finns det dock lokala variationer, och i delar av Norrland kommer det troligen att finnas hyggligt med bär även ett år som detta.

Om blåbärstillgången i landets skogar

Även åren 1975-1977 gjordes i Riksskogstaxeringen en särskild inventering av landets skogsbär, bl. a. lingon och blåbär. Bland resultaten finns uppskattningar av den årliga produktionen bär uttryckt i miljoner kilo.

Genom att utnyttja uppgifter från den nuvarande inventeringen och uppgifter om bärens vikt från SLU:s försöksparker, kan nya approximativa beräkningar av bärproduktionen göras. Dessa visar att den årliga produktionen av blåbär under perioden 2003-2009 har varierat mellan 175 och 375 miljoner kilo och att ingen direkt skillnad kan påvisas jämfört med åren 1975-1977.

SLU:s prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på ett normalår i Norrland och Svealand, men ett toppår i Götaland.

– Med mer tillgänglig information kan vi konstatera att prognosen verkar stämma rätt bra. Den får dock skruvas ner till något under normal mängd i både Norrland och Svealand. I Götaland är tillgången på blåbär mycket god, helt i linje med prognosen, säger Göran Kempe.

Enligt Ola Langvall har dock tillgången i år lokalt varierat mer än normalt:

– Förmodligen beror det på att det har varit mer lokalt betingade väderförhållanden som har styrt vad som hände med blommor och kart, tidigare i sommar. Lokalt förekommande frostnätter har rapporterats i Norrland, vilket kan ha tagit död på blommorna.

– Blåbärskarten har också lidit av torkan, som har varit särskilt allvarlig utmed hela Svealands- och Norrlandskusten och i vissa avsnitt även en bra bit inåt landet. Torkan gör att en del kart torkar bort, men framför allt att bären inte sväller till normal storlek och det blir därmed jobbigare att få ihop samma mängd bär som vid mer normala förhållanden, säger Ola Langvall.

Kontaktinformation
Försöksledare Göran Kempe, Institutionen för skoglig
resurshushållning, SLU, tel 090-786 82 98 Goran.Kempe @srh.slu.se

Föreståndare Ola Langvall, Enheten för skoglig fältforskning, tel 0472-26 31 80,
070-600 52 26 Ola.Langvall@esf.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera