Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2010

Ökad läkemedelsanvändning i alla åldersgrupper

Läkemedelsanvändningen och multimedicinering (användning av flera olika läkemedel) har successivt ökat under många år och därmed har även risken för läkemedelsrelaterade problem ökat. Multimedicinering kan orsaka onödiga sjukvårdskostnader, direkt genom överflödig läkemedelsförsäljning och indirekt genom sjukhusvistelser orsakade av läkemedelsrelaterade problem. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet har Bo Hovstadius studerat läkemedelsanvändning och multimedicinering inom en hel befolkning.

Avhandlingen analyserar läkemedelsanvändning ur olika aspekter och baseras på individdata över alla uthämtade receptförskrivna läkemedel från Socialstyrelsens läkemedelsregister åren 2005-2008. Avhandlingen är den första samlade vetenskapliga rapporten om en hel befolknings läkemedelsanvändning i allmänhet och multimedicinering med tillhörande kostnader i synnerhet.

De viktigaste slutsatserna i avhandlingen är:
– Andelen individer med läkemedelsanvändning och multimedicinering var hög inom alla åldersgrupper och var högre för kvinnor än för män.
– Två tredjedelar av alla individer med fem eller fler olika läkemedel och nära hälften av alla individer med tio eller fler olika läkemedel 2006 var under 70 år. Multimedicinering bör därmed beaktas som en riskfaktor för läkemedelsrelaterade problem inom alla åldersgrupper.
– De regionala skillnader i multimedicinering som observerades förklaras i första hand av olikheter i den regionala åldersfördelningen.
– Antalet läkemedel varje individ använder ökar inte enbart riskerna som är förenade med multimedicinering, utan även bördan av ett ökat antal doser per läkemedel, speciellt för äldre.
– Individer med tio eller fler olika läkemedel stod för nära hälften av de totala läkemedelskostnaderna för uthämtade läkemedel. Insatser med fokus att reducera antalet läkemedel för denna grupp av patienter med många läkemedel kan därför även medföra en väsentlig minskning av de totala läkemedelskostnaderna.
– Trots olika nationella och regionala insatser i Sverige att minska antalet läkemedel per patient, så ökade årligen antalet uthämtade läkemedel per individ, och andelen individer med multimedicinering mellan 2005 och 2008.

Den i avhandlingen beskrivna ökningen av multimedicinering under 2005-2008 visar att det är viktigt att övervaka utveckling av läkemedelsanvändningen i alla åldrar.

Avhandlingen understryker också vikten av att patienten får en lämplig och balanserad läkemedelsbehandling. För läkare finns därför behov av information om patientens verkliga användning av alla olika typer av läkemedel. För samhället finns behov av att utveckla förskrivnings- och förmånssystem som kan minska de stora resurser som läggs på läkemedel som patienter hämtar ut från apotek men sedan inte använder.

Bo Hovstadius arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor på PricewaterhouseCoopers. Han är doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar sedan 2008.

Avhandlingen “On drug use, multiple medication and polypharmacy in a national population” försvaras tisdagen den 18 maj 2010, kl 09.00. Disputationen äger rum i sal N2007, Smålandsgatan 26B, Linnéuniversitet i Kalmar. Opponent är med. dr Björn Wettermark, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Bo Hovstadius, telefon: 018-481 86 82, Mobil 0709-29 22 01, e-post: bo.hovstadius@pwc.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera