Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2010

SLU och Skogforsk mäter kvicksilver i norr

Balsjöprojektet är den första studien i norra Sverige om effekter av slutavverkning på ytvattenkvaliteten. Ett oväntat resultat är att läckaget av kvicksilver inte ökade så mycket efter avverkning.

Balsjöstudien visar hittills på små ökningar i läckaget av kvicksilver till bäckvattnet efter avverkning*.

– Utflödet av kvicksilver och metylkvicksilver till omgivande vatten ökade med bara 20-30 procent, säger Rasmus Sørensen vid institutionen för vatten och miljö på SLU **.

– Tidigare studier*** har visat att slutavverkning gör att marken börjar läcka minst 200 procent mer kvicksilver till omgivande vatten än den gjorde innan avverkningen, säger Kevin Bishop vid institutionen för vatten och miljö på SLU.

Den ovanligt låga ökningen i Balsjö kan enligt forskarna bero på att marken var snötäckt och frusen under avverkningen vilket gav minimala markskador vid avverkningen.

– Vår studie ger stöd för att man bör avverka speciellt känsliga områden under vintern. Men i ett varmare klimat kommer detta att bli svårare eftersom antalet vinterdagar enligt SMHI:s modeller kommer att minska, säger Lars Högbom på Skogforsk.

Mätningarna i Balsjö som redovisas fram till nu är gjorda före markberedning. Nu fortsätter mätningarna efter markberedning.

Fakta:
I Balsjöprojektet följer forskare från SLU och Skogforsk avverkningseffekter på utflödet av humus, närsalter och kvicksilver till ytvatten samt effekter på vattenlivet i ett avrinningsområde i norra Sverige. Studien startade år 2004 och skogen i området avverkades år 2006. Forskarna planerar att följa vattenkvaliteten och statusen för vattenlivet under hela återväxtfasen efter avverkningen.

* Läs om resultaten hittills i ett specialnummer av AMBIO: A Journal of the Human Environment. Volume 38, Issue 7 (November 2009).

** Rasmus Sørensen försvarade nyligen sin avhandling ”Influence of Topography and Forestry on Catchments: Soil Properties, Runoff Regime, and Mercury Outputs”.

*** Se Bishop, K. m fl. (2009) Forestry’s contribution to Hg bioaccumulation in freshwaters: assessment of the available evidence. Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift nr 1/2009.

Kontaktinformation
Kevin Bishop, institutionen för vatten och miljö, SLU, 070-638 25 17, kevin.bishop@vatten.slu.se

Lars Högbom, Skogforsk, 070-517 85 46, lars.hogbom@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera