Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2009

Växtskyddsmedel fångas i slutna system

Det läcker oväntat mycket bekämpningsmedel från svenska växthus. Men genom säkrare hantering och slutna, recirkulerande system kan dessa utsläpp till vattendrag och kustområden minskas betydligt.

Så många som 78 aktiva substanser från bekämpningsmedel påträffades i vattendrag i några odlingstäta områden i en undersökning som SLU har utfört åt Naturvårdsverket. Flest substanser och högst halter påträffades i växthusområdena i västra och nordvästra Skåne samt i området med intensiv frilandsodling av grönsaker i nordöstra Skåne. Där överskreds riskvärdena i flertalet prover. I vatten från jordgubbsdistriktet i sydöstra Småland och fruktodlingsområdet i sydöstra Skåne fanns det färre ämnen, och de som hittades förekom i lägre halter.

De riskmoment som finns vid användning av växtskyddsmedel i växthus har kartlagts i en annan SLU-rapport. Det förekommer att växtskyddsmedel sprids via bevattningssystemet och att överskottet släpps ut för att dräneras genom golvet. Då är föroreningen ett faktum. Allt fler företag använder dock recirkulerande system, något som minskar utsläppen av både bekämpningsmedel och växtnäringsämnen.

Man använder ofta stora sprutvätskemängder som kan leda till avrinning. Om då växthusgolven består av grus eller betong kan inte heller de nedbrytande mikroorganismer som finns i öppen, levande jord dämpa läckaget. Med sådana golv måste hanteringen av växtskyddsmedel, dvs. uppvägning, blandning, transport, rengöring m.m., ske med största omsorg och försiktighet. Det pågår nu ett projekt för att ta fram säkrare hanteringssystem. Projektet drivs vid SLU i Alnarp i samarbete med trädgårdsrådgivare.

Kontaktinformation
Jenny.Kreuger@mark.slu.se, 018-67 24 62
Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Ekohydrologi 110, http://www-mv.slu.se/webfiles/vv/CKB/Ekohydrologi_110.pdf

Sven.Axel.Svensson@ltj.slu.se, 040-41 51 45
Förluster av växtskyddsmedel till omgivande mark och vatten vid användning i svenska växthus – en genomgång av möjliga riskmoment. LTJ-rapport 2009:6, http://pub-epsilon.slu.se:8080/661/01/LTJ-rapport_2009_6.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera