Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2009

En analys av Stockholms ämnesomsättning

Dagens konsumtionssamhälle har lett till en ökad användning av varor. Metaller och organiska föreningar, ibland giftiga, sprids från samhället ut i miljön. Det kan medföra miljörisker. Den 30 april disputerar Nina Månsson med en avhandling där hon studerat hur så kallad Substansflödesanalys (SFA) kan hjälpa oss förstå vart och på vilket sätt ämnen tar vägen i stadsmiljön.

För att närmare ta reda på hur och var olika substanser används, sprids och var de sedan lagras i miljön kan man använda sig av så kallad Substansflödesanalys (SFA).

Nina Månssons syfte har varit att med hjälp av SFA studera metallerna; antimon, kadmium, bly och kvicksilver samt de organiska föreningarna i gruppen alkylfenoler/alkylfenol-etoxilater, exemplifierat med fallstudier i Stockholm. Nina Månsson har också analyserat vilka lagar och miljömål som påverkar flöden av de studerade ämnena.

Resultaten visar stadens flöden och inlagring av de studerade metallerna och organiska föreningarna. De bekräftar att många varor ger emissioner. För antimon dominerar utsläpp från bromsbelägg (96 %), men det finns också små emissioner från textilier och potentiella emissioner från flamskyddade varor, samt små punktkällor som bör undersökas mer.

För alkylfenoler/alkylfenol-etoxilater har textilier som emissionskälla tidigare underskattats och SFA-resultaten innehåller en jämförelse mellan de nya observationerna och tidigare källkartläggningar. Textilier tillsammans med rengöringsmedel bedöms vara de största källorna av alkylfenoler/alkylfenol-etoxilater till avloppsvatten.

Att upprepa studier och att jämföra resultaten från olika år var en utveckling av SFA-metoden, som visade att kadmium och kvicksilver håller på att fasas ut från samhället. För bly påvisades en avveckling för vissa varor, men inte generellt för inflödet och lagret. Förändringarna i urban metabolism av de studerade ämnena kan relateras till flera beslut, exempelvis till effekterna av lokala och i vissa fall frivilliga initiativ tagna av Stockholms Stads Miljönämnd och miljöförvaltning, Stockholm Vatten och andra lokala aktörer.

Förändringarna är också påverkade av rådande kemikalielagstiftning. Nyttan av SFA för beslutsfattare är enligt studien beroende på hur SFA har utförts, men nyttan konstaterades också bero på strukturen av miljöövervakningen. I framtiden kommer SFA sannolikt att fortsätta att fungera som en bred informationsmetod för ett ämne i taget, med kartläggning av källorna till diffusa emissioner i urbana miljöer som viktigt syfte.

Nina Månsson disputerar vid Högskolan i Kalmar den 30 april med avhandlingen:
” Substance flow analyses of metals and organic compounds in an urban environment – the Stockholm example”.

Disputationen äger rum kl: 9:30 i Sal: Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar.
Opponent är Docent Stefan Anderberg, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Kontaktinformation
Nina Månsson
Doktorand
Naturvetenskapliga institutionen Avdelningen för omvärldskommunikation
Högskolan i Kalmar
Tfn: 0480-44 62 20; mobil 0706-68 1591
nina.mansson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera