Tema

Brist på tid och akademisk kunskap hinder för produktutveckling i träindustrin

Det viktigaste hindret för produktutveckling inom svensk och finsk träindustri är fokuseringen på det dagliga operativa arbetet. I många företag vore det också bra med en bättre balans mellan erfarenhetsbaserad och akademisk kunskap. Det menar Matti Stendahl från SLU efter att ha intervjuat produktutvecklare och verksamhetschefer.

Ett vanligt råd till företag i träindustrin är att satsa mer på produktutveckling, men det har inte funnits särskilt mycket forskning som visar vad som främjar produktutvecklingsarbete i denna industri. Man har till exempel vetat ganska lite om vilka resurser som behövs och om dagens organisationsstrukturer är lämpliga.

Matti Stendahl har i sitt doktorsarbete studerat produktutveckling* (PU) i svenska och finska företag med minst 20 anställda inom den primära träindustrin, dvs. sågverk, hyvlerier, impregneringsverk och ämnesfabriker. Exempel på produkter som utvecklats i de projekt han studerat är värmebehandlat trä, systemlösningar för ”gör-det-själv”-marknaden, byggkomponenter och olika typer av ämnen för snickeriindustrin.

Med hjälp av intervjuer med PU-chefer på 14 företag med stor erfarenhet av att utveckla nya produkter visar Matti Stendahl hur processen kan se ut och vilka faktorer som anses hindra respektive understödja arbetet.

PU-processen beskrevs som informell och flexibel, med en betoning på praktisk testning och feedback. De största hindren i arbetet ansågs vara den starka fokuseringen på det dagliga operativa arbetet och svårigheterna att utnyttja den råvara som blir över när råvaran till den nya produkten sorterats fram, eftersom denna råvara ofta avviker från gängse standardkvaliteter. De faktorer som ansågs främja PU var bl.a. ett aktivt stöd från företagsledningen, nära relationer med kunder, en blandning av akademisk och erfarenhetsbaserad kunskap, en produktidé med konkurrenskraft samt tilldelning av personal till arbetet.

Många av dessa faktorer är välkända från tidigare forskning i olika branscher och antas minska den upplevda osäkerheten och göra det lättare att prioritera mellan arbetsuppgifter i de många gånger komplexa och arbetskrävande PU-projekten. Betoningen på praktiska prov snarare än detaljerad förhandsanalys är dock anmärkningsvärd, menar Matti Stendahl, eftersom en noggrann förhandsanalys har pekats ut som avgörande för framgång i PU-projekt genom att bl.a. bidra till en tydlig produktvision och begränsa sena och dyra ändringar i produktdesign och tillverkningsprocess.

För att kunna utvärdera de faktorer som ansågs främja PU i denna typ av företag och för att få en bredare översikt av upplevda hinder för PU genomförde Matti Stendahl därefter strukturerade intervjuer med verksamhetsansvariga chefer på 110 affärsenheter inom den primära träindustrin.

Analyser av intervjusvaren visade att andelen tjänstemän med universitets-utbildning starkt påverkade PU-aktiviteten i affärsenheterna. Att idéskapande främjas av att olika typer av kunskap integreras finns det goda belägg för i tidigare forskning. Eftersom utbildningsnivån i den primära träindustrin är relativt låg, och den befintliga kunskapen därmed till största del är erfarenhetsbaserad, gynnas produktutveckling i denna industri av en högre inblandning av personer med akademiskt grundad kunskap.

Den upplevda graden av framgång i nyligen genomförda PU-projekt var större då det fanns en väldefinierad produktvision och ett starkt ledarskap i projekten. Detta var förväntat och i linje såväl med tidigare forskning från andra branscher som med åsikterna hos de intervjuade PU-cheferna.

Mer överraskande var att en stark kundorientering inte hade någon inverkan på innovationsaktiviteten i affärsenheterna och att kundsamarbeten hade en negativ inverkan på den upplevda graden av framgång i projekten. Enligt tidigare forskning, och enligt PU-cheferna i denna studie, gynnas nämligen PU-arbete av kundsamarbeten och kundfokusering. Dessa motsägelsefulla resultat kan ha flera förklaringar och tydliggör behovet av mer forskning inom området.

Slutligen uppfattade även affärsenhetscheferna fokuseringen på det dagliga operativa arbetet som det viktigaste hindret för produktutveckling. Att främja långsiktigt innovationsarbete i en miljö fokuserad på kortsiktig verksamhetsstyrning är därför en verklig utmaning för chefer i den primära träindustrin.

* Produktutveckling (PU) definierades som det spann av aktiviteter som lett fram till lansering av en produkt som var ny för det enskilda företaget eller affärsenheten, men inte nödvändigtvis ny för marknaden.

—————————–

Jägmästare Matti Stendahl, institutionen för skogens produkter, SLU, Uppsala, försvarade sin avhandling Product development in the wood industry – breaking Gresham’s law fredagen den 30 januari 2009. Opponent var Professor Eric Hansen, Oregon State University, USA.

Kontaktinformation
Mer information:
Matti Stendahl, 070-319 66 64, Matti.Stendahl@sprod.slu.se

Brist på tid och akademisk kunskap hinder för produktutveckling i träindustrin

 lästid ~ 3 min