Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Undernäringsproblem inom sjukvården

Nutritional nursing care är titeln på en nyligen publicerad avhandling i omvårdnad vid Karlstads universitet. Mona Wentzel Persenius undersöker i sin avhandling bland annat hur sjuk- och undersköterskor arbetar med att bedöma patienternas näringstillstånd för att förebygga undernäring.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att få en djupare förståelse av omvårdnad relaterat till näringstillförsel inom kommunernas och landstingets hälso- och sjukvård, med speciellt fokus på sondmatning inom intensivvård. Sondmatning, det vill säga flytande näring som tillförs genom en sond som läggs genom näsan och matstrupen till magsäck eller tarm eller en stomi direkt in till magsäck eller tarm.

Resultatet visar att bedömning av näringsstillståndet inte genomfördes på alla patienter enligt sjuksköterskor och chefer inom kommunernas och landstingets hälso- och sjukvård. Undernärda patienter bedömdes förekomma i varierande grad. 66 procent av sjuksköterskorna och cheferna svarade att det inte fanns riktlinjer för nutritionsvård och 13 procent att de inte kände till om det fanns riktlinjer.

Vårdpersonal ska arbeta utifrån beprövad erfarenhet. Patienternas och vårdtagares näringstillstånd ska bedömas och dokumenteras.

Inom intensivvården skiftade patienterna känslomässigt mellan oro, rädsla och misslyckande, samt lättnad och hopp. När aptiten återvände, sonden avlägsnades och magen och tarmarna kom igång upplevdes det som vändpunkter och att de var på bättringsvägen.

Slutsatsen är att kvalitet och säkerhet i relation till omvårdnad vid nutrition är beroende av samspel mellan sjuksköterska/undersköterska och patient, mellan sjuksköterska/undersköterska och teamet samt mellen sjuksköterska/undersköterska och organisationen.

För mera information kontakta Mona Wentzel Persenius, doktor i omvårdnad vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
Mona Wentzel Persenius, Karlstads universitet, tel 054-700 22 91 eller mona.persenius@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera