Tema

En studie av gräshoppors sexliv

Genom att para sig med flera hannar kan torngräshoppshonan få olikfärgade ungar. På så sätt ökar hon chanserna för sina barns överlevnad. Det är doktoranden Sofia Caesar som studerat gräshoppans parningsstrategier.

Sofia Caesar, doktorand i evolutionsbiologi disputerar med sin avhandling ”An integrated approach to colour polymorphism and polyandry in pygmy grasshoppers”. Sofia har studerat färgpolymorfa torngräshoppor och hur deras parningsstrategier påverkar avkommans färgteckning och överlevnad.

Färgvariationerna, färgmorferna, hos torngräshoppor är genetiskt betingade och tydliga exempel på genetisk mångfald inom en art. Olika färgmorfer har en mängd olika egenskaper, såväl morfologiska, beteendemässiga som fysiologiska. Olika morfer har också skilda behov och förmåga att klara olika livsbetingelser. Förekomsten av olika morfer varierar därför mellan områden och över tid, speciellt i populationer på brända hyggen, där livsbetingelserna ändras snabbt.

Resultaten i avhandlingen visar dels att en hona kan öka den genetiska variationen (färgvariationen) bland avkomlingarna genom att para sig med flera hannar. Dels att en ökad inomkullsvariation gynnar avkomlingarnas överlevnad, sannolikt för att olika morfer utnyttjar olika resurser.

En hona som parar sig med flera hannar och producerar en färgvariabel avkomma kan även försäkra sig om att åtminstone några av hennes avkomlingar kommer att vara väl rustade att möta en oförutsägbar framtid.

Disputationen äger rum den 26 september kl. 9.00 i hörsalen “Fullriggaren”,
Landgången 4, vid Gästhamnen i Kalmar.
Opponent är professor Michael Majerus från University of Cambridge.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sofia Caesar,
doktorand evolutionsbiologi
Tel: 0480-44 7332
sofia.caesar@hik.se

En studie av gräshoppors sexliv

 lästid ~ 1 min