30 maj 2008

Informationsstress kan ge Alzheimerliknande symtom

Dagens snabba informationsflöde ställer stora krav på människan. För vissa kan informationshanteringen bli så krävande att de inte klarar av den utan att drabbas av lindriga kognitiva störningar, MCI. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

MCI, mild kognitiv störning, är ett tillstånd då en person sviktar kognitivt, alltså vad gäller tankefunktionerna och kan vara ett förstadium till demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom.

MCI präglas ofta av försämrad minnesfunktion, men leg psykolog Arto Nordlunds avhandling visar att så gott som alla personer med MCI också har andra symtom som försämrad uppmärksamhet eller rumsuppfattning, planeringssvårigheter eller språkliga symtom.

Arto Nordlund beskriver i avhandlingen hur en mera ”godartad” MCI ter sig, alltså MCI som inte är orsakad av förstadier till demens. Hos en hel del personer med MCI är försämringen orsakad av till exempel stress eller kroppsliga sjukdomar. I dessa fall kan personen oftast återvända till normal funktion.

Personerna med ”godartad” MCI hade störning av endast en tankefunktion som uppmärksamhetsstörning eller nedsatt planeringsförmåga. Däremot hade samtliga patienter som inom två år utvecklade demens störningar av flera funktioner, oftast minnesnedsättning och nedsatt funktion inom ytterligare två områden, till exempel språk och rumsuppfattning.

En ytterligare observation som Arto Nordlund gör är att patienterna som får diagnosen Alzheimers sjukdom är påfallande unga. Genomsnittsåldern på patienterna var drygt 64 år, vilket innebär att en mycket stor andel var i arbetsför ålder. En möjlig förklaring till detta kan vara att vi idag lever ett liv som ställer mycket stora krav på våra tankefunktioner.

– Det viktigaste kriteriet för demens är att tankefunktionerna är försämrade i sådan omfattning att det dagliga livets aktiviteter blivit tydligt påverkade. Kanske är det så att det dagliga livets aktiviteter med ett snabbt informationsflöde idag är så krävande att ribban för demens har sänkts, säger Arto Nordlund.

En annan nyhet i avhandlingen är att det redan i MCI-fasen utifrån symtomprofil går att urskilja de personer som så småningom kommer att insjukna i Alzheimers sjukdom från dem som insjuknar i den näst vanligaste demenssjukdomen vaskulär demens, alltså demens orsakad av sjukliga förändringar i blodkärlen i hjärnan.
– Detta fynd är viktigt med tanke på de ökande behandlingsmöjligheterna av demens, då det ger förutsättningar att sätta in behandling i ett tidigare skede av sjukdomen, säger Arto Nordlund.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Avhandlingens titel: Cognitive profiles of vascular and neurodegenerative MCI

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg psykolog Arto Nordlund, telefon: 070-359 3500, e-post: arto.nordlund@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Anders Wallin, telefon: 0705-939 551, e-post: anders.wallin@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera