Tema

Vad händer när barr och löv bryts ned?

Nedbrytningen av barr och löv är en viktig del i skogens näringsbalans. Christian Brun vid Högskolan i Kalmar har studerat det nordliga skogekosystemet och fördelningen av grundämnen under nedbrytningen. Detta är viktigt för att bibehålla ett uthålligt skogsbruk, samt för att öka kunskapen om egenskaperna hos mer outforskade spårämnen. Det senare kan komma till användning i SKBs undersökningar angående slutförvar av utbränt kärnbränsle.

– Fokus i min forskning ligger på flödet av grundämnen, till exempel näringsämnen, spårämnen och ”tungmetaller” under det att barr och löv bryts ned samt flödet av olika ämnen som sker mellan mark och växter, säger Christian Brun.

När döda växtdelar bryts ned frigörs inbundna näringsämnen så att de åter kan nyttjas av den levande växligheten. Det finns även ämnen som inte används av växterna och som till och med kan vara giftiga, till exempel bly, kadmium och tallium. För se hur olika grundämnen beter sig under denna process har barr och löv från olika stadier av nedbrytning, under 8-åriga tidsserier studerats.

Resultaten visar generellt att grundämnena följer två olika trender under nedbrytningens gång. En grupp, däribland många giftiga metaller samt en del mikronäringsämnen, kunde öka betydligt i förnan med tiden. En andra mindre grupp, som mestadels består av näringsämnen, lakas ut under nedbrytningens gång.

Mer specifika fenomen hos många grundämnen har även identifierats. Tallium har till exempel olika beteenden under nedbrytning av barr respektive löv och visar på skillnader i upptag, och translokering (rörlighet inuti växten) mellan de olika växterna. Resultaten visar också att stora koncentrationsökningar av av zink förekom under de första årens nedbrytning.

– Vattendrag runtom i världen har relativt höga halter av kalium, vilket slutligen hamnar i världshaven, säger Christian Brun. Dessa höga halter kan ha sin källa i det kalium som frigörs under nedbrytningen, men som inte återanvänds av växterna. Det är dock svårt att särskilja detta från det kalium som frigörs vid mineralvittring och andra geologiska processer.

Christian Brun disputerade den 29 februari med avhandlingen ”Major and Trace elements in Boreal Forests – Litter Decomposition, Soil-Plant Chemistry and Aspects of Pollution”. Opponent var doktor Tiina Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, Finland.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Christian Brun
tel: 0480-446743
mobil: 073-1515868
e-post: christian.brun@hik.se

Vad händer när barr och löv bryts ned?

 lästid ~ 1 min