Tema

Brunare vatten när försurningen minskar

I takt med att svavelnedfallet minskar blir våra sjöar och vattendrag allt brunare av humusämnen från den omgivande marken. Det visar miljöövervakning av försurning i ett stort antal länder i Europa och i Nordamerika.

När det försurande nedfallet minskar får jorden allt svårare att hålla kvar de sura humusämnena, som då löses ut till vattnet. Detta leder till mer naturliga förhållanden för halten organiskt material i vattnet (brunhet). Den pH-höjning som forskarna hade väntat sig sedan nedfallet har minskat försenades emellertid.

När försurningen började uppmärksammas på 1960-talet är det troligt att motsatsen till ovanstående process pågick parallellt med försurningen. Humusämnen bands då hårdare till marken och vattnet blev mindre brunt.

Anders Wilander vid SLU är en av de sju författarna från olika länder till artikeln i Nature om resultaten av detta samarbete under FN:s luftkonvention.

Kontaktinformation
Anders.Wilander@ma.slu.se, 018-67 31 11
Artikel i Nature 450, nov. 2007: http://www.nature.com/nature/journal/v450/n7169/full/nature06316.html
Pressmeddelande: http://www.slu.se/?id=135&Nyheter_ID=7669&FunktionID=20

Brunare vatten när försurningen minskar

 lästid ~ 1 min
The feature is not activated