Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2007

Matematiska modeller för att se skogens resurser

Genom matematiska modeller går det att ge stöd för hushållning av skogens resurser. Per Bodin vid Högskolan i Kalmar har med hjälp av olika modeller bland annat studerat hur luftburna partiklar kan påverka ljuskvaliteten och hur denna i sin tur påverkar fotosyntesen och hur modeller kan användas för att bedöma skogars känslighet mot störningar såsom vind, skogsbränder och parasiter.

Skogsbruket har under lång tid präglats av produktiva mål. Fokus har legat på att maximera mängden producerat virke och hållbart skogsbruk har likställts med hållbar produktion av skogsbiomassa. På senare år har det börjat ställas flera krav på de tjänster som skogar ska leverera. Bland annat ska skogen tillgodose krav på upprätthållande av artdiversitet, fungera som kolsänka för växthusgaser och uppfylla estetiska och kulturella värden.

– Inom skogsbruket har matematiska modeller länge använts för att förutspå tillväxten av skogsbiomassa, säger Per Bodin. Dessa har i regel varit baserade på hur tillväxten sett ut historiskt i liknande områden med fokus på skogens tillväxt. Eftersom en förändring i både klimat och deposition av föroreningar kommer att påverka förutsättningarna för tillväxten av skogar kommer dessa modellers användbarhet att minska kraftigt.

En annan typ av modeller, är så kallade processbaserade modeller. Dessa bygger på existerande teori som rör fysikaliska och ekologiska processer som styr skogars tillväxt. Till exempel kan dessa modeller använda sig av simuleringar av processer såsom fotosyntes, näringsupptag och konkurrens mellan olika trädarter. Dessa modeller har en roll att spela i hushållningen av framtidens skogsresurser för att de dels är dynamiska, vilket gör att de tar hänsyn till förändringar i tillväxtbetingelser för skogen, och dels kan innefatta aspekter av skogens tillväxt som inte är ensidigt relaterade till produktionen av skogsbiomassa. Exempel på det senare är inlagring av kol i mark och aspekter av biologisk mångfald.

Per Bodin har i sin avhandling studerat hur dessa modeller har använts och vilken roll de kan tänkas ha som stöd för hushållningen av skogens framtida resurser.

Avhandlingen heter “Multiple goals and multiple stresses: the role of ecological and biogeophysical process models in managing the forests of the future”. Disputationen äger rum fredagen den 19 oktober kl 09.30, Fullriggaren på Kocken, andgång 4, Kalmar. Opponent är professor Bengt Nihlgård, Lunds Universitet.

Kontaktinformation
Per Bodin
tel: 0480-44 62 20
e-post: per.bodin@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera