Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2007

Hur mycket kostar brädan? Ny avhandling om produktkalkylering i sågverksbranschen

Att bestämma kostnaden för en bräda kan tyckas enkelt, men kalkylen kompliceras av att det normalt produceras flera olika produkter ur en stock. Kalkylsituationen i sågen skiljer sig i grunden från den i traditionell tillverkningsindustri, där man vanligen monterar samman flera komponenter till en slutprodukt. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Mats Johansson hur produktkalkylering kan användas i sågverksbranschen för att öka kostnadseffektiviteten.

Inom traditionell tillverkningsindustri har produktkalkylering länge varit ett viktigt inslag i företagens styrning. Genom att kontinuerligt jämföra sina produktkostnader med vad kunderna betalar för produkterna kan företagen möta förändringar i marknaden och agera så att man ökar andelen lönsamma produkter och minskar andelen olönsamma. Inom sågverksbranschen har produktkalkyler fram tills helt nyligen haft en undanskymd roll. Men med en utveckling där virkessäljarna flyttats från sågverken till centrala säljenheter, ofta placerade ute på exportmarknaderna, har behovet för produktionskalkyler ökat. Flera större sågverkskoncerner har utvecklat egna system.

– Men eftersom dessa system ofta är baserade på traditionella kalkylmetoder resulterar de i mer eller mindre godtyckliga kostnader som normalt leder till ogynnsamma sälj- och produktionsbeslut säger Mats Johansson.

Mats Johansson har i sin avhandling utvecklat en alternativ kalkylmetod baserad på linjär programmering (LP), en matematisk teknik som används för att ta fram ett företags optimala produktionsplan och kostnader knutna därtill. Metoden har testats vid ett svenskt furusågverk och resultaten tyder på att metoden fungerar och leder till beslut som ökar företagets vinst.

Att kunna räkna fram exakta produktionskostnader gör det möjligt för företaget att bedöma lönsamheten för varje sågad produkt, varje kund eller marknad. Detta är en mycket viktig skillnad jämfört med till exempel den mer traditionella postningskalkylen som endast kan svara på hur lönsam en viss stocktyp, dvs en grupp av produkter, är. Genom att låta säljarna genomföra säljändringar baserat på produktlönsamhet, till exempel vid en anpassad budgetprocess, hjälper metoden till att successivt förbättra företagets totala resultat.


Mats Johansson är jägmästare och anställd av Sveaskog som industridoktorand vid Växjö universitet sedan 2001. Avhandlingsarbetet har skett i nära samarbete med Sveaskog och SETRA.


Avhandlingen “Product costing for Sawmill Business Management” försvaras den 21 september 2007 kl. 10:00 i Södrasalen, Växjö universitet. Opponent är professor Robert Grubbström, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mats Johansson på telefon 070-376 54 66 eller e-post: mats.johnasson@sveaskog.se

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera