Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2007

Minskade utsläpp av bekämpningsmedel i vattendrag – men högre halter i regnvatten

Under 2006 förekom det färre substanser av bekämpningsmedel som låg över riktvärdena i svenska vattendrag. Det visar nya resultat från 2006 års miljöövervakning av bekämpningsmedel i vattendrag som har sammanställts vid SLU i Uppsala.

Däremot visar mätningarna av regnvatten i Skåne på ökad förekomst av växtskyddsmedel i de prov som togs under 2006. En tredjedel misstänks bero på luftburna utsläpp från andra länder.

Den helt färska rapporten visar alltså att färre ämnen överskrider riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten jämfört med föregående år. Tyvärr saknas dock riktvärden för en del medel, därför råder viss osäkerhet kring eventuella risker för några av de bekämpningsmedel som påträffats.

Många fynd i regnvatten
Samtidigt kan man konstatera att SLU-forskarna hittat spår av växtskyddsmedel i samtliga av de prover som tagits på regnvatten från Söderåsen i Skåne. I 2006 års prover fanns som mest 31 olika bekämpningsmedel.

Mest hittade man som vanligt av ogräsmedel, främst MCPA som återfanns i samtliga prover, vid flera tillfällen i förhöjda halter, upp till 2 mikrogram per liter. Prosulfokarb hade den näst största belastningen följd av pendimetalin. Dessa tre ämnen har haft hög belastning även tidigare år.
Ungefär en tredjedel av de bekämpningsmedel som hittades i regnvattnet kommer från preparat som inte längre används i Sverige, vilket betyder att det transporteras hit med vindarna från andra länder.

Stor variation under veckan
Nytt för i år är att forskarna på SLU också velat se mera i detalj hur halterna av kemikalier kan variera under en vecka. I vanliga fall mäter man bara medelvärdet för en kemikalie under en vecka.

– När vi analyserade resultaten från denna intensiva provtagning visar det sig att halterna kan variera kraftigt, konstaterar forskaren Stina Adielsson vid SLU som ansvarar för mätningarna

Det visar sig att halten kan vara både tio gånger högre och tio gånger lägre än veckomedelvärdet. En vecka i september hade isoproturon en medelhalt på 0,2 mikrogram per liter, men under veckan varierade koncentrationen från under 0,006 mikrogram per liter upp till 1 mikrogram per liter. Isoproturon har ett riktvärde på 0,3 mikrogram per liter och denna koncentration har alltså både underskridits och överskridits under veckan.

Forskning för att bättre förstå hur ekosystemet i vattnet påverkas av olika halter av kemiska bekämpningsmedel är en av de uppgifter som CKB (KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel) vid SLU arbetar med. Andra uppgifter är bland annat utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten.

De mätningar som beskrivits ingår som en del i den svenska nationella miljöövervakningen av jordbruksmark och luft. SLU utför undersökningarna på uppdrag av är Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet. Mätningarna av bekämpningsmedel har pågått sedan 1990 i ett område och i nuvarande omfattning sedan 2002.


Läs hela årsrapporten för 2006 på
http://www-mv.slu.se/Vv/publ/Ekohydrologi_99.pdf

Kontaktpersoner: Jenny Kreuger 018-672462
Stina Adielsson 018-672435

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera