Tema

Viltbroar minskar olyckorna radikalt

Viltbroar över hårt trafikerade vägar gör att antalet olyckor med rådjur minskar med drygt hälften och antalet älgolyckor minskar ännu mera. Det är dock mycket viktigt hur viltpassagerna är utformade, visar en nyligen publicerad doktorsavhandling vid Karlstads universitet.

Mattias Olsson, doktorand vid Karlstads universitet, har skrivit en avhandling om viltpassager och bland annat undersökt vilka faktorer som har betydelse för hur älg och rådjur använder passagerna. I undersökningarna har det genomförts spårningsstudier av viltpassager, undersökningar med hjälp av GPS-sändarmärkta älgar och kameraövervakning.

Viltpassager måste utformas på rätt sätt och placeras på platser som djuren normalt använder. För att få fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna när det gäller konstruktion, utformning och lokalisering av passager, studeras bland annat hur djuren använder dem. Det är också viktigt att ta reda på hur djuren rör sig i anslutning till vägar, med och utan stängsel.

Det visade sig att både älg och rådjur har specifika krav på hur passagen ska utformas. För rådjur är det viktigt att mänskliga störningar begränsas och att det finns möjlighet att söka skydd i närheten av passagen. För älgen har framförallt storleken betydelse. Är skyddet på en viltbro för dåligt stressas djuren vid passage och nyttjandet kan bli starkt begränsat. Även konventionella passager som exempelvis traktorportar med mera är ett komplement till viltpassager om de konstrueras efter djurens behov.

Sedan tidigare studier vet vi att stängsling reducerar rådjursolyckorna med cirka 55 procent och älgolyckorna med cirka 80 procent. Genom att kombinera viltstängsel med viltpassager fås ytterligare en säkerhetshöjande effekt och därmed också en ytterligare reducering av antalet viltolyckor. I ett studieområde med tre viltpassager för älg och rådjur längs E6:an nordväst om Uddevalla sjönk antalet rådjursolyckor med 70 procent och man dokumenterade en totalreduktion av antalet älgolyckor under de 31 månader sedan vägen stod färdig.

– I takt med en ökad utbyggnad av infrastrukturen är det viktigt att det också sker en ökning av åtgärder för våra vilda djur, säger Mattias Olsson. Viltpassager kommer att bli ett viktigt verktyg för att lindra vägars och järnvägars negativa effekter.

Vägtrafik och infrastruktur påverkar miljön och den biologiska mångfalden. I Sverige dödas minst 30 000 grävlingar, 28 000 rådjur och 5 000 älgar av trafiken varje år, men mörkertalet är stort. Det verkliga antalet kan vara det dubbla.

Arbetet med ett hållbart trafiksystem går bland annat ut på att minska trafikens påverkan på djur och natur. Viltstängsel kan minska olyckorna, men vägen och stängslet är samtidigt en barriär som kan bryta djurens naturliga rörelsemönster och isolera grupper av djur från varandra. För att minska viltolyckorna och underlätta djurens rörelser över vägen byggs olika typer av viltpassager, bland annat vilttrummor, viltbroar och viltportar.

Kontaktinformation
För mera information kontakta Mattias Olsson, tfn 054 700 1996.

Viltbroar minskar olyckorna radikalt

 lästid ~ 2 min