Tema

Växter formar maskbestånd i jord

De flesta nematoder (rundmaskar) kan inte ses med blotta ögat, men de hör till de viktigaste djurgrupperna i markens näringsväv. Maria Viketoft från SLU har visat att nematodfaunan i gräsmark påverkas av växtligheten. Växt- och bakterieätande nematoder gynnades t.ex. av klöver och gräs, medan svampätande nematoder fanns i större antal under örter. Resultaten har ökat förståelsen av växelspelet mellan olika organismgrupper i och på marken.

Nematoder (rundmaskar) är sannolikt den individrikaste gruppen av flercelliga djur. På varje kvadratmeter mark kan det finnas miljontals nematoder. Dessa är viktiga för markprocesser som mineralisering* och nematoderna är en av de viktigaste djurgrupperna i markens näringsväv. Maria Viketoft har i sin avhandling undersökt hur markens växtlighet påverkar nematodsamhället nere i jorden i ett fältförsök, ett växthusförsök och i en naturlig betesmark. Det har dels handlat om vad enskilda växtarter har för betydelse, dels om vad antalet växtarter betyder.

Växter kan påverka markdjur genom att förändra strukturen i jorden och påverka mikroklimatet, men också genom det organiska material som de tillför marken i form av förna och rotutsöndringar. Maria Viketoft har arbetat med 12 olika växtarter, och undersökningarna visade att det är vanligt med växtartseffekter på nematoder i gräsmarker. Typen av växtart hade större inverkan på nematodsamhällets sammansättning än diversiteten (antalet växtarter). Växt- och bakterieätande nematoder gynnades vanligen av förekomst av klöver och gräs, medan svampätande nematoder fanns i större antal under örter.

Fältförsöket användes även för att studera hur nematodsamhället förändras när man gör permanent ängsmark av tidigare åkermark. Innan fältförsöket anlades användes fältet för odling av främst korn. Efter insådden av gräsmarken togs nematodprover i fältet vartannat år för att studera successionen i nematodfaunan, dvs. hur olika nematodarter blir mer vanliga eller ovanliga i takt med att växtligheten och jorden förändras. Efter åtta år hade de nematodarter som är beroende av mer stabila miljöer ökat i antal, men endast någon enstaka ny nematodart hade tillkommit. Maria Viketoft såg också att växtätande nematoder ökade i antal med tiden, att svampätare gynnas av örter och att koloniseringshastigheten var låg. Detta har praktisk betydelse bland annat vid omvandling av före detta jordbruksmark till gräsmark, eftersom vegetationens utveckling kan påverkas av mängden växtätande nematoder. Dessutom kan den låga koloniseringshastigheten innebära att det behövs kompletterande metoder för att återställa marksamhället.

Avhandlingen har bidragit till en ökad förståelse av hur olika organismgrupper ovan och i mark samverkar med varandra. Resultaten visar att både enskilda växtarter och växtlighetens artrikedom har betydelse för markfaunan och att rumsliga och tidsmässiga aspekter är viktiga för vår förståelse av de processer som styr organismsamhällens sammansättning.

*mineralisering = frigörande av organiskt bunden växtnäring

Kontaktinformation
Fil Mag Maria Viketoft, institutionen för ekologi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Soil nematode communities in grasslands – effects of plant species identity and diversity”.
Plats: Loftets hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala.
Tid: Fredag den 27 april 2007 kl. 9.30
Opponent: Docent Katarina Hedlund, ekologiska institutionen, Lunds universitet.
____________

Mer information:
Maria Viketoft, 018-67 25 26, Maria.Viketoft@ekol.slu.se

Växter formar maskbestånd i jord

 lästid ~ 2 min