Artikel från Forte
2 februari 2007

Svensk arbetsmiljöforskning i ledande ställning

Rapporten som lämnades till regeringen den 31 januari 2007 ger en fördjupad analys av svensk forskning om arbetsmiljön. Vilka utvecklingstendenser ser experterna? Hur ser det framtida forskningsbehovet ut? Vilka brister i forskningen avslöjar kartläggningen?

I november 2006 publicerade FAS en delrapport om landets arbetsmiljöforskning i en internationell jämförelse. En internationell expertgrupp, tillsatt av FAS 2005, utvärderade då bland annat vetenskaplig kvalitet och hur framgångsrika forskarna har varit i att förmedla vetenskap av betydelse för miljöarbetet. Allt i ett internationellt perspektiv, som visar att Sverige håller världsklass.

• Ger en historisk tillbakablick.
• Redovisar finanseringsformer för sådan forskning.
• Redovisar en bibliometrisk studie, som syftar till att
analysera räckvidd och citeringsgrad i internationella
tidskrifter av svensk forskning inom arbetsmiljöområdet.
• Ger en överblick av Arbetsmiljöverkets behov av
vetenskapligt underlag för föreskriftsarbete och
gränsvärdessättning.
• Belyser framtida behov av nationell forskning.

Syftet med utvärderingen var att identifiera utvecklingstendenser för svensk arbetsmiljöforskning med avseende på både vetenskaplig kvalitet och kvantitet samt samhällsrelevans. Svensk arbetsmiljöforskning hör till den bästa i världen mätt i antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Samverkan med andra länder är stor och många svenska forskare har haft ledande roller i internationella organisationer. Men det finns brister: till exempel att förmedlingen av kunskap från arbetsmiljöforskning kan förbättras, liksom forskning för att utveckla övervakningssystem vid exponeringar på arbetsplatser. Samarbetet mellan olika forskningsgrupper skulle kunna öka för att maximera utnyttjandet av forskningsexpertisen. Ungefär en fjärdedel av svensk arbetsmiljöforskning har hittills bedrivits inom Arbetslivsinstitutets ram, men framtiden för den forskningen är osäker.

Beställningar: Rapporten ges ut på svenska och inkluderar några avsnitt på engelska som bilagor. Studien kan beställas på FAS hemsida http://www.fas.se/fas_shop/ItemView____929.aspx

För ytterligare information kontakta:

Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
__________________________________________________
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera