Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2007

De tillåts inte delta på lika villkor

Andelen äldre och funktionshindrade ökar i Europa, utvecklingen mot ett tillgängligare samhälle ökar dock inte i samma takt. En allt större grupp av befolkningen utestängs därför ifrån offentliga miljöer och servicemöjligheter. Detta är den dagliga, ojämlika och bistra sanningen för miljontals människor, de tillåts inte delta på lika villkor.

En av de riktigt stor utmaningarna för varje samhälle är att anpassa miljöer, produkter och service och göra dem tillgängliga för alla. Alternativet är att från början erbjuda lösningar som är tillgängliga och användbara för alla. Vilket man än väljer gäller långsiktliga mål och en kontinuerlig process och en aktiv uppgradering.

Nu anordnar Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV och Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor NSH två seminarier kring “design för alla” i Estland och Litauen.

Syftet med seminarierna är att diskutera dokument och initiativ från Nordiska Ministerrådet och Europarådet som främjar ökat tillgänglighet av ett samhälle både fysiskt och socialt samt lyfta fram hur detta på bästa sätt kan genomföras i de Nordiska länderna och Baltikum. Sektorsansvarsprincipen samt erfarenheten som de nordiska och baltiska regeringarna har i att lagstifta med hänsyn till “design för alla” kommer att belysas vid seminarierna.

Målgruppen är beslutfattare inom planläggning, transport, kommunikation, kultur, utbildning, samhällsvård, folkhälsa på nationell och regional nivåer samt representanter från brukarorganisationer. Föredragshållarna kommer bland annat från Europarådets experter på “design för alla”, NSH, de norska, litauiska och estniska regeringarna.

Återkommande utbyten av kunskap, erfarenhet och idéer i seminarieform och konkreta workshops hoppas bli följden på detta.

Seminariet i Tallinn äger rum den 23 januari 2007 i samarbete med Estlands Socialdepartement och Estlands paraplyorganisation för funktionshindrade. Seminariet i Vilnius hålls den 2 februari 2007 i samverkan med The Office of Equal Oppertunities Ombudsperson och Nordiska Ministerrådets kontor i Litauen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Inge Ovesen, Direktör på Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor NSH, på telefon +46 (0) 8 620 18 91 eller mail inge.ovesen@nsh.se

Susanne Lj Westergren
Informatör
Telefon: +46 31 693 952
e-post: wstergren@nhv.se
www.nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera