Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2006

IT-stöd bra i vård av personer med demens

Sjuksköterskan Maria Engström har under sitt avhandlingsarbete undersökt vad personal och anhöriga tycker om det IT-stöd i form av bland annat passagelarm, som införts vid ett boende för personer med demens. Hon visar att det kan vara ett stöd både för personal och dementa. Disputationen äger rum den 8 december.

Utvecklingen och användningen av IT-stöd i vården har ökat under de senare åren men få studier belyser hur personalen upplever detta IT-stöd. I denna avhandling utvärderar och beskriver Maria Engström hur vårdpersonal och närstående upplever IT-stöd i vård av personer med demens.

Det IT-stöd som infördes vid det undersökta boendet var passivt passagelarm i förbindelsegång och trädgårdar, fallsensorer, rörelsesensorer som kunde användas istället för ordinarie sänglarm, nattbelysning på toaletten kopplat till sänglarm, tillgång till fler datorer per enhet, en hemsida på Internet för boendet, tillgång till Internet för all personal, samt e-post-adresser för att möjliggöra kommunikation inom personalgruppen och mellan närstående och personalen.

Resultatet visar att personalen upplevde en förbättrad vårdkvalitet och större arbetstillfredsställelse efter att IT stödet hade införts. Personalens skattningar av personlig utveckling, arbetsbelastning, förväntningar och krav, inre motivation och dokumentation samt det totala värdet för arbetstillfredsställelse och det totala värdet för vårdkvalitet förbättrades där IT-stödet infördes, jämfört med kontrollgruppen över tid.

Intervjuer med personalen före, under och efter införandet, visade skiftande inställningar till IT-stödet. Två teman framkom, varav det ena berörde personalens upplevelse av förbättrad kontroll och trygghet med IT-stödet och det andra temat berörde personalens upplevelse av brister i systemet (brister i funktion, design, omgivande struktur och tillämpning samt brister i egen kunskap och/eller förmåga att hantera IT-stödet). Inställningen till IT-stödet före införandet var varierande, till exempel beskrevs farhågor och misstro samtidigt som möjligheter. Under införandet beskrevs en förändrad inställning till IT-stödet. Närstående var, i stort, positiva till IT-stödet och närståendes uppfattningar av praktiska/logistiska irritationsmoment i vården minskade över tid i den grupp där IT-stödet infördes.

Resultatet pekar på att IT i vården av personer med demens kan vara ett stöd för personalen i det dagliga arbetet och ett stöd för de boende, vilket bör beaktas vid nybyggande och renovering av äldreboenden. Resultatet pekar också på vikten av återkommande diskussioner i personalgruppen, tillsammans med chefer och tekniker, när nya IT-stöd skall införas, för att belysa personalens syn på IT-stödet och för att kunna anpassa IT-stödet till olika behov. Beskrivna brister visar på vikten av en fortsatt utveckling och utvärdering av IT-stöd i vården för att främja en användar- och behovsdriven teknikutveckling.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Maria Engström, 026-64 82 15, e-post Maria.Engstrom@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera