Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2006

Storskaligt försök med flygburen laserskanning i Västerbotten

Flygburen laserskanning i skoglig planering är en lovande teknik. Nu samlar forskare vid SLU in data i stor skala kring vattendraget Krycklan i Vindelns kommun.

– Vi har framgångsrikt testat flygburen laserskanning på mindre skogsfastigheter i södra Sverige, men nu går vi över och gör ett storskaligt försök på landskapsnivå, säger Jörgen Wallerman vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Han är forskare och leder delprogrammet om datainsamling i forskningsprogrammet Heureka. Heureka är ett nytt datorbaserat hjälpmedel till stöd för skoglig analys och planering. Jörgen Wallerman är mycket intresserad av att använda det nya materialet som ett studieområde för modellutveckling och systemutprovning.

Nyligen skannades 6 800 hektar i Krycklan-området utanför Vindeln. I överlappande stråk över området flög ett flygplan utrustat med Optechs laserinstrument ALTM som skickar ut 100 000 pulser i sekunden. Genom att mäta den tid det tar för laserljuset att reflekteras, kan positioner för objekt på marken beräknas med en noggrannhet på 5-15 cm i höjdled. Vissa laserpulser reflekteras från marken och andra från trädkronorna. Därmed får man samtidigt en bild av både marken och träden i området.

Skanningen finansieras i huvudsak av forskningsprojektet “the Krycklan Catchment Study” som leds av Hjalmar Laudon vid Umeå universitet i samarbete med SLU och flera andra universitet. Forskargruppen studerar vattenkvalitet, hydrologi, biodiversitet och klimateffekter här.

Det stora omfånget av data kommer att göra “the Krycklan Catchment Study” unikt i hydrologiska forskningssammanhang. Laserdatat ska främst användas för att göra en detaljerad modell för markytan, med större precision än Lantmäteriets terrängdatabas. Målet är att bättre kunna modellera hur vattnet rinner i landskapet.

Forskarna inom Heureka vill skatta hur skogen ser ut i termer av till exempel virkesförråd, medelhöjd, täthet och skiktning. Syftet är att göra en sammanhängande skattning i ett stort skogsområde och prova till exempel Heurekas habitatmodeller för biodiversitet på landskapsnivå.

Med ungefär en markträff per kvadratmeter får man en rumsligt heltäckande bild av marknivå och krontakets höjd, men för att urskilja enskilda träd behövs en tätare skanning. Därför har man speciellt för Heureka-programmet flugit tio extra stråk på låg höjd med så hög punkttäthet som systemet tillåter.

Både i hela området och i de tätare stråken planeras dessutom en kompletterande fältinventering. Den ska användas för att göra modeller för skogliga data, givet laserdata av olika tätheter.

Vid SLU har man forskat om flygburen laserskanning sedan början av 90-talet. Tekniken är alltså inte ny, men först på senare år har skogsbruket fått upp ögonen för metoden i takt med att den blir allt billigare att utföra. Jörgen Wallerman tror att laserskanning kommer att bli en viktig metod i framtiden för att skatta skogen.

– Min vision är att laserskanning kommer att användas av skogsbolag och andra för att få mycket bra data till modellerna i Heureka-systemet.


För mer information:
Dr Jörgen Wallerman, 090-786 85 70
E-post: Jorgen.Wallerman@resgeom.slu.se
http://heureka.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera