Tema

Vindskada problem för skogsbruket i södra Sverige

Privata skogsägare i södra Sverige anser att vindskada är en av de mest svårhanterliga riskerna i skogsbruket. Problemet med vindskador behandlas i en doktorsavhandling vid SLU i Alnarp.

I syfte att tillhandahålla information för att stödja aktiv hantering av risken för vindskada med hänsyn till osäkerheten i var och när starka vindar uppstår och med hänsyn till en potentiell klimatförändring användes datormodeller och regionala klimatscenarier för att uppskatta sannolikheten för vindskada i sydsvenska skoglandskap.

Genom rumslig planering med hänsyn till exempel till topografiskt vindutsatta lägen och lägen exponerade i riktning väst sydväst kan åtgärder som val av ett mer stormfast trädslag eller en modifierad skogsskötsel riktas och göras mer kostadseffektivt. En rumslig variation i topografin gör att olika insatser skulle behövas i olika landskap och inom landskap för en nå en given acceptabel risknivå. Med hänsyn till skogsägares olika riskpreferenser konstruerades ett verktyg för att identifiera granbestånd med hög sannolikhet för vindskada för att rikta åtgärder till bestånd där de skulle vara mest lönsamma. Det visade tydligt att beståndens omgivning spelar stor roll för sannolikheten för vindskada vilket visar på möjligheten att minska risken genom till exempel rumslig planering av slutavverkningar.

Enligt de regionala klimatscenarierna, då effekten av ett förändrat vindklimat och en ökad tillväxt hos träden inkluderades, kan det inte uteslutas att sannolikheten för vindskada kan komma att öka i södra Sverige. Scenarierna indikerade också att sannolikheten för starka vindar fortsättningsvis kommer att vara förhållandevis hög i riktning väst sydväst. Att förkorta beståndens omloppstider kan vara en möjlig väg att anpassa skogsbruket i södra Sverige till en potentiell klimatförändring.

Fredagen den 9 juni 2006 kl 10.00 jägmästare Erika Olofsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp, sin avhandling med titeln Supporting Management of the Risk of Wind Damage in South Swedish Forestry.

Opponent är professor Hans Fredrik Hoen, INA, Ås, Norge.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Lokal: Crafoordsalen, SLU i Alnarp.

Kontaktinformation
Erika Olofsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp, tel 040-41 51 14.

erika.olofsson@ess.slu.se

Vindskada problem för skogsbruket i södra Sverige

 lästid ~ 1 min