Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2006

Kon behöver ensilage under sinläggningen

Dagens högavkastande mjölkko utsätts för betydande påfrestningar. När det är dags för kon att sluta ge mjölk en tid innan hon ska kalva igen producerar hon fortfarande mycket mjölk. Sinläggningen medför en stor belastning på kons ämnesomsättning och kan ge problem med juverinflammation . Martin Odensten vid SLU föreslår nya, skonsamma, sinläggningsrutiner, exempelvis att ge kon ett tillskott av ensilage.

Dagens svenska mjölkproducenter strävar efter att kon får kalva en gång om året och att hon får vila sig från mjölkning under två månader (sintiden). Den ökade mjölkavkastningen medför att kon ofta har en hög avkastning även vid tiden för sinläggning. Sinläggningen är sannolikt, förutom perioden runt kalvningen, det tillfälle då de mest omfattande fysiologiska förändringarna sker hos en mjölkko.

En i Sverige vanlig rutin vid sinläggning av kor som producerar mycket mjölk är att utfodra med enbart halm, vitaminer och mineraler under några dagar samtidigt som man snabbt minskar urmjölkningsgraden. Syftet med detta är att skapa näringsbrist hos kon vilket påskyndar minskningen i mjölkproduktionen.

Martin Odensten vid SLU har studerat den stress i ämnesomsättningen som särskilt högavkastande kor utsätts för under sinläggningen i sitt doktorsarbete. Han kom fram till att i den grupp där korna bara utfodrades med halm hamnar de i en kraftig negativ energibalans med mobilisering av kroppsreserver som följd. Resultaten tyder också på att förstakalvare har svårare att återhämta sig efter att ha utsatts för en negativ energibalans. Det har visat sig kunna försämra immunförsvaret, vilket kan leda till ämnesomsättningssjukdomar och att korna är mindre motståndskraftiga mot mastit (juverinflammation).

Sammantaget visar studierna att hög avkastning vid sinläggning ökar risken för mastiter och ämnesomsättningsproblem under sintid och runt kalvning. I och med att mjölkavkastningen hos dagens mjölkkor verkar fortsätta öka, så kommer sinläggningen att bli ett allvarligt problem om man inte finner nya sinläggningsrutiner.

Det går att undvika detta problem genom att förlänga kalvningsintervallet. Detta är särskilt lämpligt för förstakalvare, som har en uthålligare laktation och dessutom visade sig vara extra känsliga för dagens sinläggningsrutiner.

Praktiska råd för att undvika onödig belastning på korna vid sinläggning:

1. Ge tillskott av ensilage (ca 4 kg torrsubstans per dag) under sinläggningen. I studierna var det inte några problem med att sinlägga korna på denna foderstat och utfodring med enbart halm leder till onödiga risker för kon.

2. Om celltalen är högre än 200000 celler/ml ska man konsultera behandlande veterinär i besättningen för eventuella åtgärder i och med sinläggningen.

3. Försöka sänka avkastningen till under 20 kg mjölk per dag före sinläggningen. Det visade sig att kor med högre avkastning löper större risk att få mastit under sintiden och runt nästa kalvning.

4. Förlänga första mjölkningsintervallet till mer än 40 timmar. Detta för att juvret i detta stadium av laktationen tillbakabildas om mjölken stannar kvar i juvret.

5. Flytta kon inför sinläggningen. Praktisk erfarenhet visar att detta snabbar på sinläggningen, vilket kan förklaras med att stressen av att byta miljö påskyndar minskningen av mjölkproduktionen. En annan faktor som säkert är viktig är att kon kommer ifrån den invanda miljön där mjölkning brukar ske och att man därigenom undviker att hon får mjölknedsläpp när de andra korna skall mjölkas.

6. Korna bör få lika mycket tillsyn under sinläggningen som efter kalvning.

Husdjursagronom Martin Odensten, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarade fredagen den 10 mars 2006 sin avhandling Drying off the dairy cow – Effects on metabolism and udder health. Disputationen avsåg agronomie doktorsexamen. Opponent var Klaus Lönne Ingvartsen, Danmark.

Kontaktinformation
Martin Odensten, 018-67 29 48, 073-544 94 28, Martin.Odensten@huv.slu.se

Pressbild http://www.slu.se/?id=618

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera