Tema

36 miljoner till forskning inom växtförädling

Forskningsrådet Formas och SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning satsar 6 miljoner kronor vardera per år på forskning inom växtförädling under perioden 2006-2008.

– Vi önskar att programmet ska bidra till att bygga upp kompetensen inom området. Samhället har ett miljöansvar och växtförädlingen kan förutom att bidra till framtagandet
av bättre sorter också bidra med lösningar till en mer miljövänlig odling, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare vid Formas.

Växtförädling är ett långsiktigt arbete som förutsätter kontinuitet under flera år. Idag finns endast ett fåtal aktiva forskare som ägnar sig åt icke kommersiell växtförädling och
växtförädling i regioner med sämre förutsättningar. För att kunna bibehålla beredskapen för framtida miljöförändringar är det viktigt att värna om denna kompetens. Programmet avser forskning och långsiktig kompetensutveckling inom området och inriktas i första hand på stöd till doktorander och unga forskare.

Sedan 1990 har Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och staten via Formas, tillsammans finansierat forskning inom växtförädling. 2005 utvärderades satsningen utifrån dess
forskningskvalitet och samhällsnytta. Granskningen har legat till grund för ställningstagandet om ett fortsatt åtagande från berörda finansiärer.

Kontaktinformation
För närmare information:
Marianne Glass, 08-775 40 49, marianne.glass@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

36 miljoner till forskning inom växtförädling

 lästid ~ 1 min