Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2006

Ungskogarnas naturvärden bortglömda

Med rätt ungskogsskötsel kan skogsbruket lägga grunden för många framtida naturvärden – bland annat en högre andel lövträd, vilket är livsviktigt för många fåglar. – Dagens ungskogar blir morgondagens gammelskogar. Om skogsbruket sköter ungskogarna på rätt sätt ökar förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden, säger professor Jan Weslien på Skogforsk, som föreläser vid Utvecklingskonferenserna 2006.

Lagens krav och frivilliga insatser har gjort att stora mängder äldre skog avsatts för fri utveckling under de senaste 15 åren. Men ungskogen är bortglömd i naturvårdssammanhangen, trots att det är där den nya skogens naturvärden skapas.

– Många arter är beroende av störningar för sin överlevnad. I ungskogen kan skogsbruket lägga grunden för sådana livsmiljöer som brand och storm annars ger, till exempel luckor och skogsbryn, solexponerade döda träd och lövträd i olika utvecklingsstadier, säger professor Jan Weslien vid Skogforsk.

Fåglar som stjärtmes och mindre hackspett vill ha ganska stora inslag av lövträd i landskapet för att kunna häcka. Och eftersom dagens ungskog blir morgondagens gammelskog så måste lövinslaget grundläggas redan här. Jan Weslien anser att naturvården skulle kunna bli mer effektiv om ungskogarnas potential togs tillvara.

– Att avsätta lövrika ungskogar för fri utveckling skulle i många skogslandskap vara värdefullare än att spara “halvtriviala” äldre barrsko­gar för att uppnå certifieringskravet som säger att 5 % av skogen ska sparas för fri utveckling.

Igenväxning hot mot mångfald
Inte bara fåglarna är beroende av hur ungskogarna förvaltas. Många insektsarter behöver exempelvis döda, solbelysta trädstammar och ett stort antal blommande växter och fjärilar behöver bryn och gläntor. Men i dag saknas ofta luckor och gläntor i den uppväxande skogen.

– Igenväxningen är på sikt ett av de större hoten mot flora och fauna. Men med små insatser vid åtgärder som föryngring och röjning kan skogsbruket öka den biologiska mångfalden över skogens hela omloppstid, säger Jan Weslien.

Utvecklingskonferenserna äger rum i:
Umeå, Umeå Folkets Hus: 15-16 februari,
Sundsvall, Södra Berget: 22-23 februari,
Jönköping, Elmia: 1-2 mars,
Västerås, Aros Congress Center: 8-9 mars.

Kontaktinformation
Jan Weslien, Skogforsk. Tel: 018-18 85 05, 070-698 59 29.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera