Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2006

Biologiska alternativ till konstgödsel och bekämpningsmedel

Goda skördar med hjälp av en cocktail av särskilt utvalda svampar och bakterier, i stället för konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Den visionen har Veronica Artursson från SLU. Att många växter växer bättre i symbios med mykorrhizasvamp är känt sedan länge, men nu visar det sig att det finns bakterier som kan förstärka denna effekt. Vissa bakteriestammar kan stimulera mykorrhizasvampens etablering samtidigt som de hämmar skadliga svampar.

Konstgödsel och artificiella bekämpningsmedel är viktiga ingredienser inom jordbruket, men det finns en stark efterfrågan på biologiska alternativ, inte minst inom det ekologiska jordbruket. Det har sedan länge varit känt att mykorrhiza-svamp* förbättrar tillväxten hos många växter, även jordbruksgrödor, men att ympa utsäde eller jord med mykorrhizasvamp har hittills inte ansetts kunna konkurrera med konstgödsling. På senare tid har det dock framkommit att vissa jordbakterier tycks kunna påskynda och förstärka mykorrhizabildningen i jorden.

Veronica Artursson har sökt och hittat flera bakteriestammar som tycks ha en stark koppling till mykorrhiza. En av de stammar hon och hennes kollegor har ägnat mest tid åt, Paenibacillus brasilensis PB177, visade sig ha två mycket åtråvärda egenskaper, dels stimulerade den etableringen av de “snälla” mykorrhizasvamparna i växternas rötter, dels hämmade den tillväxten av oönskade, sjukdomsframkallande svampar.

Bakterien i fråga har alltså egenskaper som gör den mycket intressant för det praktiska jordbruket. Att kunna komplettera eller ersätta konstgödsel och bekämpningsmedel med ett biologiskt preparat med lämplig typ av mykorrhizasvamp och kompletterande bakterier vore bra både för miljön och för lantbrukarnas ekonomi. Veronica Arturssons experiment har dock genomförts i labb- och växthusmiljö, vilket innebär att det krävs betydligt mer forskning innan någon praktisk användning av dessa mikroorganismer kan komma ifråga. Bland annat måste det undersökas hur bakterierna klarar den hårdare konkurrens som råder i mer naturliga miljöer, såsom i fält.

Bakterier är mycket små och den mikrobiologiska artrikedomen i ett jordprov kan vara enorm. Därför krävs det mycket speciella metoder för att studera, identifiera och isolera aktivt växande bakterier. Ett viktigt inslag i Veronica Arturssons doktorsarbete är att hon hittat helt nya användningsområden för vissa av de senaste molekylärbiologiska undersökningsmetoderna.

* Mykorrhiza betyder ordagrant “svamprot”, och är en symbios mellan växtrötter och en svamp. Denna samlevnad är normalt gynnsam för både svamp och växt. Svampen tar del av de energirika kolhydrater som bildas genom växtens fotosyntes, medan växten drar nytta av svampens goda förmåga att ta upp framför allt mineralnäring från marken. Svampen blir ett slags utvidgat rotsystem.


Biolog (BSc) Veronica Artursson, institutionen för mikrobiologi, SLU, försvarar torsdagen den 19 januari 2006 kl. 09.30 sin avhandling “Bacterial-Fungal Interactions Highlighted using Microbiomics: Potantial Application for Plant Growth Enhancement” . Disputationen avser agronomie/annan doktorsexamen. Disputationen äger rum i sal 142 (aulan), Genetikcentrum, Ultuna, Uppsala. Opponent är Dr. Jan Dirk van Elsas, Groningen University, Haren, Nederländerna.

Kontaktinformation
Mer information:
Veronica Artursson, 018-67 32 06, Veronica.Artursson@mikrob.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera