Tema

Framgångsrik behandling av heroinmissbrukare

Kurage-programmet i Karlstad är ett framgångsrikt program för behandling av heroinmissbrukare. Det visar en utvärdering som Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, IKU, vid Karlstads universitet har gjort.

Kurage-programmet är ett behandlingsprogram där unga heroinmissbrukare får hjälp att på sikt bygga upp en ny tillvaro utan droger. Programmet går ut på att deltagarna får läkemedlet Subutex i kombination med ett väl utvecklat socialt och psykologiskt stöd.

– Det som skiljer Kurage-programmet från andra behandlingsprogram är just den lyckosamma kombinationen av ett medicinskt preparat och psykosocial hjälp. Subutex tar bort drogsuget och har färre biverkningar än andra liknande preparat. Det ger deltagarna i programmet lite ”lä” så att de kan bygga upp ett fungerande vardagsliv, säger Bengt G Eriksson, docent i social omsorgsvetenskap vid Karlstads universitet och föreståndare för IKU.

Under två år har han tillsammans med projektassistent Lena Ede följt en grupp unga heroinmissbrukare i Karlstad och deras behandling inom Kurage-programmet. En viktig tanke med programmet är att missbrukarna får hjälp att på hemmaplan utforma sina nya liv. Resultatet visar att Kurage-programmet bidrar till att öka livskvaliteten hos deltagarna. Och kanske ännu viktigare: de stannar kvar inom programmet.

– Det är viktigt att komma ihåg att detta arbete tar tid. Det viktiga är att deltagarna inte faller bort från programmet utan stannar kvar och stegvis lappar ihop sin tillvaro. Det är precis detta som Kurage-programmet har lyckats med, säger Lena Ede.

Kurage-programmet bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten i Karlstads kommun och Landstingets öppenvårdspsykiatri. Utvärderingen har titeln ”Läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid heroinmissbruk” och kan beställas från IKU.

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, IKU, är ett samarbetsorgan mellan Karlstads universitet och socialtjänsten i Värmlands kommuner. Institutets främsta uppgift är att genom kunskapsutveckling skapa förutsättningar för en socialtjänst som ännu bättre kan möta behoven hos utsatta grupper i samhället.

Bland de rapporter som IKU har publicerat under det senaste året finns studier av anhörigas insatser vid vård av äldre och funktionshindrade, en jourtelefonverksamhet för människor i psykisk kris samt rehabilitering inom äldre- och handikappomsorgen. Forskarna har även utvärderat projektet Råd och Rätt vid konsumentvägledningen i Hagfors och Munkfors, gruppboendet Rönngården i Karlstad samt projektet HumanTeknik som rör psykiska funktionshinder och hjälpmedel.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Bengt G Eriksson, tfn 054-700 24 17 eller 070-688 51 72, e-post Bengt-G.Eriksson@kau.se eller Lena Ede, tfn 054-700 19 12 eller 073-390 22 95, e-post Lena.Ede@kau.se.

Framgångsrik behandling av heroinmissbrukare

 lästid ~ 2 min