Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2005

Järnvägsforskning vid Högskolan Dalarna får 1,7 mkr från KK-stiftelsen

Högskolan Dalarna får stöd till forskningsprojekt för att utveckla en ny automatisk metod för att registrera skador på järnvägsnätet.

KK-stiftelsen har beslutat stödja forskning om effektivare järnvägsunderhåll vid Högskolan Dalarna med totalt 1,7 mkr för en treårsperiod. Forskningsprojektet syftar till att utveckla en automatisk metod för att registrera skador och beskriva tillstånd hos järnvägsslipers. Avsikten är också att utveckla möjligheterna att hantera och bearbeta de data som samlas in för att därigenom skapa ett beslutsstödsystem så att rätt underhållsinsatser kan sättas in vid rätt tidpunkt.

Idag är underhållet av järnvägar kostsamt och tidskrävande. Inspektion av slipers sker i allmänhet genom att en kunnig och erfaren järnvägsarbetare går längs spåret och tittar på varje sliper för sig. I forskningsprojektet tänker man använda sig av ett specialfordon som rullar på spåret och som är utrustat med ett sensor- och signalprocessystem som samlar in information. Dessutom använder man sig av ett mycket exakt GPS-system och programvara som kan processa informationen och bygga upp ett beslutsstödssystem.

Forskningsprojektet leds av Mark Dougherty, professor i datateknik, och i forskargruppen ingår Rolf Magnusson, Yella Siril, Karl-Erik Norell, Hasan Fleyeh och Owen Eriksson. Projektet är knutet till Högskolan Dalarnas forskningsprofil Intelligenta transportsystem. I den tvärvetenskapligt sammansatta gruppen finns kunnande inom såväl sensor- och signalprocessystem, bildbehandling, beslutsstödsystem, väg- och vattenbyggnad som GIS och databaser.

Förutom Högskolan Dalarna deltar Banverket, med sitt huvudkontor i Borlänge, och två dalaföretag i projektet. Det ena är Besiktningstjänst, som är ett litet väletablerat familjeföretag i Björbo som arbetar med att utveckla det fordon som ska användas. Det andra är RailDoc, ett nystartat företag också det i Björbo, som har tagit fram en prototyp för ett sensorsystem. Banverket, med banområdeschef Roland Olsson i spetsen, deltar med sin expertis och tillhandahåller möjligheter för tester under realistiska förutsättningar.

KK-stiftelsens beslut att bevilja det sökta beloppet togs i december. I motiveringen framhålls bl.a. att projektets övergripande kvalitet är hög att de produkter som kan bli resultat av arbetet kan innebära en god exportpotential.

Kontaktinformation
För mer information kontakta professor Mark Dougherty
Tel 023-070-661 43 50
E-post mdo@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera