Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 augusti 2004

Mjukgörare från PVC orsak till astma och allergiska besvär hos barn

Det finns en klar samvariation mellan allergiska besvär hos barn och koncentrationen av mjukgörare i barnens hem. Det konstaterar ett svensk-danskt forskarlag i en nyligen publicerad studie som Formas finansierat.

– En stor mängd konsumtionsprodukter och ytmaterial som PVC-mattor innehåller mjukgörare, s.k. ftalatestrar, säger professor Carl-Gustaf Bornehag vid Karlstads universitet och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Världsproduktionen av sådana mjukgörare har ökat dramatiskt sedan 1950-talet. Samtidigt har astma och allergier ökat kraftigt under de senaste 3-4 decennierna.

Undersökningen har genomförts inom ramen för den s.k. Bostad-Barn-Hälsa studien (Dampness in Buildings and Health, DBH). År 2000 genomfördes en enkätundersökning till alla barn i Värmland (14 077 st.). 79 procent gav svar om bakgrundsfaktorer, hälsa och bostadsfaktorer. Av dessa valdes 198 barn med allergiska besvär och 202 friska barn ut för fördjupade undersökningar. Byggnadsinspektörer besiktigade barnens bostäder och damm- och luftprover togs för bestämning av kemiskt och mikrobiologiskt innehåll. Damm från ytor över golvnivå i barnets sovrum samlades
in för analys av mjukgörarinnehåll. Samtidigt läkarundersöktes barnen och kliniska prover togs, bl.a. sensibilisering (IgE-antikroppar i blod).

– Vi fann högre koncentration av butyl benzyl phthalate (BBzP) hos de sjuka barnen jämfört med de friska. Vidare visade det sig att koncentrationen av BBzP samvarierade med rinit (rinnande näsa och ögon) och eksem medan di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) samvarierade med luftvägsbesvär såsom astma. Dessutom kunde ett dos-respons samband konstateras, dvs. ju högre koncentration av mjukgörare desto kraftigare besvär hos barnen, berättar Jan Sundell, professor vid Danmarks
Tekniska Universitet.

Ytterligare fyra ftalater undersöktes men dessa var inte associerade till astma och allergiska besvär, (diethyl phthalate (DEP), diisobytyl phthalate (DIBP), di-n-butyl phthalate (DnBP) och di-isononyl phthalate (DINP).


– Studien har således visat att normalt uppmätta koncentrationer av ftalatestrar i damm inomhus samvarierar med allergiska besvär hos barn. Vi tror att de olika sambanden för de tre vanligast förekommande ftalaterna BBzP, DEHP och DnBP kan förklaras med skillnader i kemiska och toxikologiska egenskaper.

Referens: Bornehag, CG., Sundell, J., Weschler, C.J., Sigsgaard, T., Lundgren, B., Hasselgren, M., Hägerhed-Engman, L. (2004) Allergic symptoms and asthma among children are associated with phthalates in dust from their homes: a nested case-control study. Environmental Health Perspective: doi:10.1289/ehp.7187.
http://ehp.niehs.nih.gov/docs/2004/7187/abstract.html

Kontaktinformation
För närmare information:
Carl-Gustaf Bornehag tel 054 700 25 40 eller 070-586 65 65, e-post: carl-gustaf.bornehag@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera