Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2004

Aminosyror – kvävekällor i våra tall- och granskogar

Aminosyror utgör kvävekällor för tall och gran i våra skogar. Det framgår av Jonas Öhlunds doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

raditionellt har växter ansetts oförmögna att ta upp organiskt kväve, till exempel aminosyror, ur marken. Således har man trott att dessa kväveföreningar först måste brytas ned till de för växterna tillgängliga oorganiska kvävekällorna ammonium och nitrat. Under senare tid har emellertid denna uppfattning ifrågasatts, då flera växter observerats kunna att ta upp organiskt kväve direkt, i synnerhet aminosyror.

I avhandlingen har Jonas Öhlund studerat förekomsten av organiska kväveföreningar i tallskog, upptaget av aminosyror i tall och gran, samt tillväxten hos tall och gran i olika odlingsförsök då aminosyror använts som växtnäring. Resultaten visar att det förekommer liknande mängder fria aminosyror som fritt organiskt kväve i marklösningen i vanlig tallskog, och att tall och gran tar upp aminosyror lika fort eller till och med fortare än de tar upp ammonium och nitrat. Tillväxten då aminosyror utgjort näringskälla är lika hög som med ammonium och nitrat. Sammantaget tyder dessa data på att aminosyror utgör en viktig kvävekälla i våra tall- och granskogar.

Det är fredagen den 14 maj kl 10.00 som fil mag Jonas Öhlund, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Organiska och oorganiska kvävekällor för barrträdsplantor: förekomst, upptag och tillväxt (Organic and Inorganic Nitrogen Sources for Conifer Seedlings: Abundance, uptake and growth.)

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent: Dr Knut Kielland, Institute of Arctic Biology, University of Alaska, Fairbanks, Alaska.

Kontaktinformation
Jonas Öhlund, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, tel 090-786 85 82.
E-post: Jonas.Ohlund@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera