Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2004

40 miljoner kronor till vilt- och fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) i Umeå får ansvaret för ett nytt stort forskningsprogram för hållbar förvaltning av vilt och fisk. Forskargrupper i Umeå, Luleå, Lund, Alnarp och Uppsala/Grimsö kommer att samverka i åtta delprojekt.

Miljöforskningsnämnden vid Naturvårdsverket satsar 40 miljoner kronor under fem år för att utveckla ett fungerande system för hållbar förvaltning av vilt och fisk i skogslandskapet.

– Det här är den största satsning kring vilda däggdjur, fåglar och sötvattenfisk som vi någonsin gjort – en riktig kraftsamling, säger Naturvårdsverkets forskningschef Erik Fellenius. Vi räknar med att detta kommer att ge värdefull kunskap om förvaltning av vilt och fisk men också av andra naturresurser.

Programmet “Adaptiv förvaltning av vilt- och fiskpopulationer” ska utifrån ekologiska, ekonomiska och statsvetenskapliga ansatser belysa och utveckla olika delar i förvaltningsprocessen. Resultaten utvärderas kontinuerligt och läggs till grund för förändringar av inriktningen.

Målet är att utveckla nya teorier och verktyg och genom fältexperiment prova idéer och arbetsformer i nära samarbete med fiskare, jägare och andra nyttjare och intressenter. Programmet lyfter fram behovet att överföra kunskap mellan forskning och förvaltning på olika nivåer, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Kortare vägar mellan beslut och åtgärd ska förhoppningsvis leda till att vilt- och fiskbestånden i framtiden nyttjas på ett hållbart och klokt sätt.

Stor vikt kommer att läggas vid att ha en levande och kontinuerlig dialog med beslutsfattare och förvaltare, praktiker och nyttjare, markägare och naturintresserade människor. Centrum för fisk- och fiskforskning får huvudansvaret för dessa kommunikationsinsatser.

Arbetet med ansökan har pågått i nästan två år, berättar professor Kjell Danell, institutionen för skoglig zooekologi, SLU i Umeå. Ett tjugotal av de i landet aktiva forskarna inom ämnesområdet ingår nu i programmet; vilt- och fiskbiologer, statsvetare, ekonomer och datamodellbyggare. Utbytet mellan forskare inom vilt- och fiskforskningen ska stimuleras, men också samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner (naturvetenskap, ekonomi och statsvetenskap).

Torleif Eriksson, föreståndare vid Centrum för vilt- och fiskforskning i Umeå (CWF), framhåller betydelsen av att praktiker och forskare nu för första gången kommer samman i denna stora skala för att gemensamt arbeta för att nå målet, en bättre framtida förvaltning av den viktiga samhällsresurs som vilt och fisk utgör.

Torleif Eriksson hoppas att SLU i Umeå och Umeå universitet så småningom ska kunna bygga upp en forskarskola inom området skötsel av naturresurser. Till den kan knytas ett gästforskarprogram för att attrahera kompetenta internationella forskare till vårt land.

Torbjörn Fagerström, prorektor vid SLU, uppskattar satsningen:

– Det är mycket positivt att svensk vilt- och fiskforskning nu prioriteras, och jag noterar särskilt att inslaget av samhällsvetenskap och humaniora ökar inom områden som tidigare varit naturvetenskapliga. Här har man knutit flera duktiga forskargrupper till sig vilket är en utveckling som syns inom allt fler områden. Totalt beräknas 27-28 personer komma att ingå i projekten. Av dem är betydligt fler än hälften, 17-18 st, SLU-are.

De åtta projekt som ingår i programmet är:

1. Teori och statistik för skötsel av populationer (projektansvarig Per Lundberg, Lunds universitet).

2. Förutsättningar för adaptiv förvaltning (Lars Carlsson, Luleå tekniska universitet).

3. Värden, styrmedel och välfärd (Bengt Kriström och Leif Mattsson, SLU Umeå resp SLU Alnarp, och Runar Brännlund, Umeå universitet).

4. Rumslig skötsel och beskattning av vilt (Göran Ericsson, SLU i Umeå).

5. Effekter av vilt (Roger Bergström, Skogforsk, Uppsala, och SLU Umeå).

6. Monitoring av vilt (Henrik Andrén, SLU Grimsö).

7. Förvaltning av fisk i sjöar (Lennart Persson, Umeå universitet).

8. Förvaltning av fisk i rinnande vatten (Kjell Leonardsson, Umeå universitet och SLU Umeå).

Kontaktinformation
Torleif Eriksson, föreståndare CWF, 090-786 76 88, 070-540 19 91
Erik Fellenius, forskningschef Naturvårdsverket, 08-698 13 08, erik.fellenius@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@environ.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera