Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2003

Formas vill öka kunskapen om hållbar utveckling

Förstärkta forskningsanslag motsvarande 400 miljoner kronor per år behövs, framhåller Formas i sin forskningsstrategi för åren 2004- 2008. Annars är risken stor att många miljöproblem förvärras och att Sveriges ekonomiska tillväxt försvagas. – I dag är det endast 15-20 procent av antalet ansökningar till Formas som kan finansieras. Detta är oacceptabelt lågt, säger Lisa Sennerby-Forsse, Formas huvudsekreterare.

Formas forskningsstrategi, som lämnades in till regeringen den 11 november, syftar till att förstärka och utveckla forskningen om miljö, jord- och skogsbruk, livsmedel samt samhällsbyggande. Särskilt prioriterade miljöfrågor för de närmaste åren är forskning inom områdena klimat, biologisk mångfald och miljögifter.

Skogs- och jordbruksnäringarnas verksamhet innebär betydande miljöpåverkan, men har också en betydande potential att utvecklas i hållbar riktning. Den byggda miljön svarar för drygt 40 procent av Sveriges energianvändning och orsakar mer än hälften av miljöbelastningen i samhället.
Tillsammans med livsmedelsindustrin har dessa näringar stor betydelse för Sveriges ekonomi.

Forskningen kan bidra med kunskaper som ger förutsättningar att uppnå hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Men om forskningsanslagen inte höjs är risken uppenbar att den svenska forskningen kring hållbar utveckling hamnar på efterkälken och tappar ledande positioner.

I år ligger Formas forskningsanslag på 543 miljoner kronor. För att kunna möta behoven av en rimlig finansiering av högkvalitativ forskning som främjar en hållbar samhällsutveckling är Formas i behov av ytterligare 400 miljoner kronor per år till forskning. Förstärkningen omfattar:

* En ökning av direktstödet till enskilda forskare med 200 miljoner kronor per år. Häri ingår stöd till doktorand- och forskarassistenttjänster för att kunna rekrytera fler unga forskare. Resursökningen är nödvändig för att kunna behålla en betydande bredd i forskningsfinansieringen och samtidigt möjliggöra fritt forskarstyrt kunskapssökande.

* En ökning med 40 miljoner kronor per år för att genomföra en kraftsamling på starka och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.

* En särskild satsning med 50 miljoner kronor per år på uppbyggnad av ämnesövergripande programsatsningar av hållbarhetsforskning. Här avses särskilt tvärvetenskapliga ansatser för att öka kunskapen inom områden som krävs för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

* En ökning med 20 miljoner kronor per år till angelägen forskning om klimat-förändringars effekt på hållbar utveckling inom ramen för ett nationellt forskningsprogram.

* En ökning med 40 miljoner kronor per år till grundläggande forskning inom området miljötoxikologi inom ramen för ett nationellt forskningsprogram.

* En ökning med 50 miljoner kronor per år till forskning om kundanpassade livsmedel och råvarans kvalitet och säkerhet inom ramen för ett nationellt forskningsprogram.

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Lisa Sennerby-Forsse, huvudsekreterare Formas, tel. 08-775 40 58, 070-312 40 44
e-post:lisa.sennerby.forsse@formas.se

Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, Tel 08-775 40 09, 073-642 32 88
e-post:thomas.gustafsson@formas.se

För mer information:
Gå in på Formas hemsida www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera