Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2003

Ljud i landskapet förhöjer upplevelsen

Parker, bostadsområden och andra planerade landskap ska vara funktionella, estetiska och säkra att vistas i. Per Hedfors vid SLU i Uppsala visar att det går att höja kvaliteten i ett planerat område om man tar hänsyn även till ljuden i landskapet.

Ljudbilden är viktig för hur människor upplever ett område. Därför kan det vara värdefullt att ta tillvara de kvaliteter som finns i ljudintrycken. Ljudens betydelse är förbisedd i stadsplaneringen, som ofta inriktas mot de störande ljuden. Alla är dock inte överens om vilka ljud som är störande och hur man ska hantera dessa ljud.

Per Hedfors har under sin tid som doktorand uppmärksammat ljud och det han kallar “ljudlandskapets orkestrering” som ett nytt problemområde inom landskapsarkitekturen. Han visar att varje plats har sin egen ljudmiljö, den så kallade sonotopen, och att ingrepp i landskapsbilden förändrar ljudmiljön på olika sätt. Detta är intressant att ta med i beräkningen när ett nytt område ska utformas.

Eftersom människor upplever ljud på olika sätt, behövs en metod för att avgöra ljudbildens roll i en planeringssituation. Per Hedfors har utvecklat ett stödverktyg som kan hjälpa landskapsarkitekter att handskas med ljudbilden. Det nya verktyget gör det lättare att uppmärksamma och tillföra de ljud som kan ha betydelse när landskapet förändras, framför allt genom att identifiera ljudkällor och att jämföra ljudmiljön med ljuden i ett referenslandskap.
Forskningen bygger på intervjuer från två platser i eller nära bebyggelse. Ljudegenskaperna hos dessa platser kan sedan jämföras med nya planeringsområden. På detta sätt utkristalliseras ljud som kan vara problematiska och lyssnaren kan lättare uppfatta rikedomen i ljudens formspråk. Meningen är att nyansera ljudupplevelserna och lyfta fram ljuden i omgivningen som en resurs. Verktyget erbjuder även en plats för allmänhet och landskapsarkitekter att mötas och utbyta idéer.

En slutsats är att beteslandskapets sonotop karaktäriseras av akustisk klarhet och tydliga ljud på nära håll. Stadsträdgårdens sonotop domineras istället av omgivningens ljud.

Per Hedfors vid institutionen för landskapsplanering Ultuna, SLU, försvarar fredagen den 12 september kl. 10.00 sin doktorsavhandling Site Soundscapes – landscape architecture in the light of sound (Platsers ljudbilder – landskapsarkitektur i skenet av ljud). Lokal: FU 26, HVC, SLU, Ultuna, Uppsala.

Kontaktinformation
Mer information: Per Hedfors, 018-67 19 28.
E-post: Per.Hedfors@lpul.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera