Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2003

Strypta bidrag till skolforskning

Flera forskningsprojekt om skolan vid Karlstads universitet blir från och med den 1 juli i år utan pengar. Detta efter att Myndigheten för skolutveckling med mycket kort varsel drar in sina bidrag efter besparingskrav från regeringen.

Flera av de berörda forskningsprojekten drivs i nära samarbete med värmländska kommuner och skolor.

– Vi är förstås bedrövade över att plötsligt tvingas avbryta dessa värdefulla samarbeten och pågående forskning, säger Solveig Hägglund, professor i pedagogik vid Karlstads universitet.

Hans-Åke Scherp, universitetslektor i pedagogik med fokus på skolforskning, håller med. Han har i nära samarbete med flera kommuner studerat hur man ska kunna skapa ett bättre stöd för lärarna i deras dagliga arbete. Av det fyra år långa projektet återstår endast ett år. Nu måste arbetet avbrytas till dess att en annan lösning på finansiering har hittats.

– Det är oerhört dystert att man från statens sida drar undan pengarna när endast slutdatainsamling och slutrapportering återstår av projektet. Det är ett oerhört slöseri med resurser, säger Hans-Åke Scherp.

Det är bland annat forskningsprojekt om skolutveckling, fredspedagogik, skolors förbättringskulturer och förskolebarns läsande och skrivande som från och med den 1 juli i år står utan pengar. Ledarna för de olika projekten håller just nu på att se över konsekvenserna av de indragna bidragen. Man försöker också hitta lösningar för att kunna fullfölja projekten.

Orsaken till att forskningsbidragen dras in är de hårda besparingskrav som regeringen nyligen ålade Myndigheten för skolutveckling, tidigare en del av Skolverket. 114 miljoner kronor måste sparas in under år 2003, vilket utgör cirka 40 procent av myndighetens budget.

– Besparingskraven är ett hårt slag mot den nationella satsningen på att utveckla forskning som knyter an till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Många av de doktorander som är berörda av besparingen är själva lärare och utgör en viktig grupp i att stärka lärarprofessionen i Sverige, säger Anders Arnqvist, dekanus för fakultetsnämnd lärande vid Karlstads universitet.

Anders Arnqvist är själv en av de forskare som berörs av beslutet. I och med att de utlovade bidragen dras in måste projektet “Att läsa och skriva i förskolan” avbrytas.

– Utan pengar kan vi inte fortsätta i den omfattning som var tänkt. Vi har samlat in alla data, men har inte längre möjligheter att analysera och följa upp dessa uppgifter i den omfattning vi önskar, säger Anders Arnqvist.

Totalt drabbas 17 svenska forskningsprogram om skolans utveckling. Dessutom påverkas ett 30-tal renodlade projekt, ett 70-tal doktorander samt ett 20-tal disputerade forskare vid flera högskolor och universitet i Sverige.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anders Arnqvist, tfn 054-700 11 79 alt. 0702-17 74 99, e-post Anders.Arnqvist@kau.se
Solveig Hägglund, tfn 054-700 13 29 alt. 0702-57 83 56, e-post Solveig.Hagglund@kau.se
Hans-Åke Scherp, tfn 054-700 14 52 alt. 070-376 44 64, e-post Hans-Ake.Scherp@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera