11 juli 2002

Alternativa energikällor kräver nytänkande

Sverige har hamnat i bakvattnet i den kommersiella utvecklingen av alternativ energiteknik. De industrier som utvecklar och producerar till exempel vindkraft och solceller växer istället snabbt i länder som Tyskland, Danmark och Spanien. Det räcker inte att bara satsa på forskning och utveckling, Sverige måste se på innovationssystemet som en helhet och komma ur “kärnkraftstraumat”, menar Anna Bergek i sin doktorsavhandling.

Avhandlingen fokuserar på hur den svenska maskinindustrin utnyttjar möjligheterna inom området förnybar energiteknik till att bygga nya tillväxtindustrier och hur den, genom sitt agerande, påverkar spridningen av de nya teknikerna på den svenska marknaden.

Sverige har gjort relativt stora satsningar på forskning och utveckling inom områden som bioenergi, vindkraft och solvärme. Genom dessa satsningar har en ansenlig teknisk kompetens byggts upp, men denna kompetens har inte nått någon större kommersiell tillämpning. Marknadsutvecklingen är blygsam och de svenska tillverkarna är, med ett fåtal undantag, små och har marginella marknadsandelar.

Denna brist på kommersiell framgång beror till stor del på två blockeringsmekanismer som finns i det svenska innovationsystemet för förnybar energiteknik.

För det första finns många källor till osäkerhet i systemet, vilket gör aktörer ovilliga att investera i de nya teknikerna, som tillverkare eller köpare.

För det andra finns en brist på legitimitet för de nya teknikerna. Detta beror framförallt på ett svenskt “kärnkraftstrauma”, som gör att förnybar energiteknik endast ses som ett substitut för kärnkraften, och inte som en potentiell tillväxtsektor.

De två huvudsakliga hindren har förstärkts av flera andra faktorer. Dels en föränderlig, och i många stycken inkonsekvent, energipolitik som bland annat har misslyckats med att stimulera mångfald i termer av tekniska lösningar och aktörer, dels ett tvetydigt agerande av några etablerade energibolag och energiteknikleverantörer. Dessutom försvårar svaga kopplingar mellan företagen i industrin, mellan företagen och potentiella köpare och mellan företagen och universitetsforskare.

De största utmaningarna för energipolitik och företagsstrategi är att reducera osäkerheten och att stärka de nya teknikernas legitimitet. För att göra detta måste man hantera innovationssystemet som en helhet och inte bara satsa på forskning och utveckling.

Energipolitiken bör inriktas mot att skapa gynnsamma förutsättningar för maskinindustrins utveckling, vilket bland annat innefattar att ta bort kärnkraftstraumat, att skapa kraftfulla, förutsägbara och uthålliga ekonomiska incitament, att skapa mångfald samt att samordna olika aktörers mål.

För företagen i industrin är det viktigt att samarbeta, inom och mellan teknikområden, för att förbättra legitimiteten och lära sig av varandra.

Kontaktinformation
Mer information:
Anna Bergek, Institutionen för industriell dynamik, Chalmers,
Tel: 031-772 12 22, e-post: anna.bergek@mot.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera