Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2002

Tropisk sjukdom drabbar djur och människor

Bakteriesjukdomen leptospiros är vanlig bland grisar i södra Vietnam och klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Det visar veterinär Sofia Boqvist i sin doktorsavhandling vid SLU. Sjukdomen, som bland annat orsakar dödfödda smågrisar, kan även spridas till människor.

Leptospiros är en bakteriesjukdom som orsakar reproduktionsstörningar hos grisar. Sjukdomen är en zoonos, dvs. den kan överföras mellan djur och människor. Leptospiros är spritt över hela världen, men är av liten betydelse i Sverige jämfört med en del andra europeiska länder. Däremot har sjukdomen stor betydelse i tropiska regioner där djurhållningen och klimatet främjar såväl bakteriens överlevnad som smittspridning mellan individer. Det tropiska Mekongdeltat i södra Vietnam är ett exempel på ett sådant område där sjukdomar som orsakar reproduktionsstörningar, t.ex. leptospiros, innebär försämrad ekonomisk avkastning och även lidande för djuren. Symptombilden hos människor som smittas av djur varierar från inga symptom alls till njursvikt och lungblödning med dödlig utgång. Lyckligtvis är symptomlös infektion eller mild infektion med influensaliknande symptom vanligast förekommande hos människor.

I sitt doktorsarbete vid SLU har Sofia Boqvist undersökt leptospiros hos grisar i Mekongdeltat för att ta reda på hur Leptospira-bakterierna överlever och sprider sig. Sådan information är av betydelse för att man på sikt ska kunna genomföra åtgärder för att minska risken för infektion hos djur och människa.

Resultaten i avhandlingen visade att sjukdomen är mycket vanlig bland grisar. Blodprov visar att en majoritet av suggorna var testpositiva, dvs. hade utsatts för bakterien och utvecklat antikroppar, liksom en stor del av slaktsvinen. Ungefär en fjärdedel av slaktsvinen visade också tydliga njurförändringar som kan härledas till Leptospira-infektion. Från dessa njurar kunde också levande bakterier isoleras, vilket innebär att en stor del av de smittade grisarna utgör en smittorisk för andra djur och för människor.

Sofia Boqvist undersökte vidare om det fanns särskilda riskfaktorer som kunde förknippas med sjukdomen. Hon kunde visa att fler grisar på mindre privata gårdarna var testpositiva, jämfört med större statligt ägda. Detta kan tyda på att det är en viss skillnad mellan de två gårdssystemen i fråga om skötsel och inhysning. De större gårdarna var t.ex. ofta mer avskärmade från omgivningen än de mindre och generellt sett hade de större gårdarna även bättre hygien hos grisarna än de mindre gårdarna. Detta är exempel på faktorer som kan ha betydelse för exponering av bakterien. Andra möjliga riskfaktorer som förekomst av råttor, typ av foder och olika boxsystem kunde dock inte kopplas samman med förekomst av bakterien. Detta kan i sin tur tyda på att bakterien är så vitt spridd i miljön att det finns färre riskfaktorer i Mekong deltat jämfört med områden där grisarna exponeras mindre för bakterier i den yttre miljön. De reproduktionsstörningar som förekom var att Leptospira-positiva suggor fick fler dödfödda kultingar än testnegativa suggor. De testpositiva hade också fler dagar mellan förlossning och ny betäckning, vilket innebär ett ekonomiskt avbräck.

Sammanfattningsvis har detta doktorandarbete visat att Leptospira-infektion är vanlig bland grisar i södra Vietnam och att klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Trots att leptospiros är vanligt förekommande i regionen och djuren förväntas ha en viss immunitet orsakar Leptospira-infektion försämrad reproduktion. Dessutom har visats såväl att en stor andel grisar har exponerats för bakterien som att en stor andel även bär bakterien i njurarna. Därmed kan de utgöra en smittorisk för andra djur och människor.

Veterinär Sofia Boqvist, institutionen för obstetrik och gynekologi, SLU Uppsala, försvarar fredagen den 31 maj 2002 sin doktorsavhandling Leptospira infection among pigs in southern Vietnam – Aspects on epidemiology, clinical affection and bacteriology. Disputationen äger rum kl 13.00 i Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala. Fakultetsopponent är professor William Ellis, Veterinary Sciences Division, Belfast, Storbritannien.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sofia Boqvist, telefon 018-67 11 54 eller e-post Sofia.Boqvist@og.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera