Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2002

Landstingets förändringsarbete granskas

När Landstinget i Värmland för fyra år sedan påbörjade arbetet med LiV 2002 var förändringsambitionerna hos landstingsledning och politiker höga. Men i vilken utsträckning har omorganisationsprojektet i praktiken påverkat landstingets formella struktur samt de anställdas tanke- och handlingsmönster? Vad händer när en kvalitetsidé som LiV 2002 möter verkligheten i en sammansatt och professionell organisation som landstinget?

I maj 1998 påbörjade Landstinget i Värmland arbetet med sitt stora organisationsprojekt, LiV 2002. Omorganisationen syftade till att uppnå tre mål: nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare och ekonomi i balans. Forskaren Per Skålén vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i över tre års tid ingående granskat LiV 2002 och dess praktiska yttringar. Resultaten presenteras i en alldeles färsk avhandling i företagsekonomi vid Karlstads universitet: “Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur”.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att bidra till de pågående forskningssamtalen kring tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella organisationsforskningen. I avhandlingen utvecklas bland annat en teoretisk modell, vilken kan användas för att studera stora organisationsförändringar utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.

Resultaten i avhandlingen visar att landstingets formella struktur har förändrats som en direkt effekt av LiV 2002. Däremot har medarbetarnas tanke- och handlingsmönster inte i någon större utsträckning påverkats av LiV 2002. Istället för att förändra medarbetarnas handlings- och tankemönster förefaller projektet snarare tydliggjort och förstärkt de befintliga kulturella föreställningarna hos de anställda. Förändringarna stannade på det formella planet, som strukturer och handlingsplaner, och nådde aldrig marknivå. Detta beror enligt Per Skålén på flera olika faktorer, till exempel interna konflikter inom LiV och en allför öppen idé och målsättning som givit utrymme för en rad skilda tolkningar. Tidigare forskning har dessutom visat att landstingen som organisationer är mycket svåra att förändra.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per Skålén
Tfn: 054-700 21 12, 070-938 22 34
E-post: per.skalen@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera