Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2002

Ny teknik nyckeln till bättre miljö

Hur får man bäst effekt av de pengar samhället satsar på en bättre miljö, på både kort och lång sikt? Frågorna diskuteras av Rob Hart i en ny doktorsavhandling från SLU. På längre sikt tror Hart att ny teknik är nyckeln till en bättre miljö. Han menar att teknologisk utveckling kan bidra både till ekonomisk tillväxt och till bättre miljö och att samhälletkan främja denna utveckling genom avgifter på gamla och smutsiga processer. Hart analyserar också frågan om ekonomisk tillväxt är möjlig i ett miljöperspektiv.

Rob Harts avhandling omfattar en tillämpad och en teoretisk del. Den tillämpade delen handlar om svenska kustvatten och de negativa effekter som uppstår på grund av övergödning med kväve. Detta kväve når havet genom vattenströmmar, både ytvatten och grundvatten, och kommer i huvudsak från åkrar och skog uppströms, samt från reningsverk.

Rob Hart drar två huvudslutsatser när det gäller samhällets ansträngningar att minska övergödningsproblemen. Den första är att den typ av mål som vanligen formuleras, såsom att minska utsläppen med 50 procent vid en viss tidpunkt, är för enkel. Med den sortens mål saknas de ekonomiska incitamenten för att börja agera omedelbart. Åtgärderna skjuts på framtiden, och när de till slut sätts in har de ofta sämre effekt än om man skulle ha börjat arbeta tidigare. Man tar inte hänsyn till dynamiken, varken i det ekologiska eller
det ekonomiska systemet.

Den andra slutsatsen är att om situationen är allvarlig finns det samhällsekonomiska skäl att satsa extra på ett tidigt stadium för att nå en snabb förbättring. I praktiken kan det betyda att man satsar mer på åtgärder nedströms i början, åtgärder som har en mer omedelbar effekt på vattenkvaliteten i kustzonen. När läget är under kontroll kan man satsa mer
på åtgärder uppströms. Nedströms kan fånga upp kväve genom till exempel musselodling vid kusten eller genom att anlägga våtmarker. Uppströms handlar det om att minska läckaget från åkermark genom att minska kvävegödslingen, välja höstsådda grödor i stället för vårsådda eller så in fånggrödor, för att nämna några vanliga metoder.

Den mer teoretiska delen av avhandlingen handlar om uthållig utveckling. Inom författarens mikroekonomiska värld, blir frågan hur man ska utforma ekonomiska incitament för att försäkra sig om en god miljö i en marknadsekonomi. Hart anser att nyckeln till god miljö på lång sikt är teknologisk utveckling, precis som teknologisk utveckling är allmänt
accepterad som nyckeln till långsiktig ekonomisk tillväxt. Därför gäller det att långsiktigt styra utvecklingen i en miljövänlig riktning.
Det krävs alltså mer än åtgärder för att uppmuntra miljövänlig produktion och minska utsläpp från dagens industriprocesser. Det krävs åtgärder för att uppmuntra
framtagning av helt nya processer som i grunden är mer miljövänliga än de vi har idag.

Hur ser sådana åtgärder ut? Drivkraften bakom ny teknik är jakten på de monopolvinster som är dess följd. Vinsterna ökar om konkurrensen från gammal teknik minskar. Om den gamla tekniken är smutsigare, kan skatter på utsläpp ytterligare minska dess konkurrenskraft och därför främja teknologisk utveckling. Det kan leda till både ökad tillväxt och bättre
miljö. De åtgärder som rekommenderas liknar alltså åtgärder för att förbättra dagens miljö, men deras omfattning och inriktning blir annorlunda.

Är ekonomisk tillväxt överhuvudtaget möjlig, eller önskvärd, på sikt? Vilka åtgärder krävs för att skydda miljön? Svaret beror väldigt mycket på den enskilde debattörens ideologi – faktaunderlaget räcker inte till för att nå ett entydigt svar. Därför har debatten bland framstående ekonomer blivit
hetsig och inte särskilt upplysande. Den modell som Hart presenterar ger möjligheter att konkretisera de skillnader som finns mellan olika ekonomers uppfattningar och olika ekonomiska modeller. Det ger möjlighet till en mer sansad debatt samt bättre inriktad forskning om sambandet mellan ekonomisk tillväxt, ny teknologi och miljö.

Fil Mag Rob Hart försvarar fredagen den 15 mars 2002 sin doktorsavhandling Dynamic modelling of environment and economy.
För mer information, kontakta Rob Hart på telefon 018-67 17 69 eller via
e-post rob.hart@ekon.slu.se
På denna länk finns en bild av doktoranden Rob Hart,
http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/rob_hart/index.html

På länken http://www-internt.slu.se/disputationer/
kan du också läsa om övriga, aktuella disputationer vid SLU.

Övrig information se
http://www.ekon.slu.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera