Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2001

Miljöinvesteringar inom skogen ofta lönsamma

Skogsindustrin står för 20-25 procent av de totala investeringarna i svensk industri. Det innebär att skogsindustrins investeringar är mycket viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling. Frivilliga investeringar för förbättrad miljö visar sig ofta vara ganska lönsamma för företagen, om dessa medför att de kan ta ut högre priser.Det framgår av Tommy Lundgrens avhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå.

I avhandlingen redovisas vilka faktorer som avgör varför svensk skogsindustri investerar. Analysen fokuserar på tre typer av investeringar: maskiner och byggnader (realkapital) samt miljöförbättrande investeringar.
Resultaten visar bl a att investeringar i massaindustrin är relativt okänsliga för elprisförändringar, och att anpassningskostnader i samband med förändringar av kapitalstocken och arbetsstyrkan är proportionella mot
storleken på investeringen/nyanställningarna. Man har i tidigare studier ofta funnit (eller antagit) att anpassningskostnaderna växer snabbare, ju större investeringen är. Om så är fallet, diskrimineras i någon bemärkelse stora investeringar, till förmån för mindre. Analysen ger dock inget stöd för denna hypotes.

Ingen entydig bild

Vilka är då de viktigaste bestämningsfaktorerna för skogsindustrins investeringar? Här ger resultaten ingen entydig bild, utan slutsatserna beror på den så kallade aggregationsnivån. På sektornivå är olika
efterfrågevariabler viktiga bestämningsfaktorer för investeringar. På företagsnivå, däremot, är kapitalkostnaden (i stort sett räntor plus avskrivning) en relevant bestämningsfaktor för investeringar.

Det finns flera tänkbara förklaringar till varför resultaten skiljer sig åt. Flera av dem diskuteras i avhandlingen, men ett slutgiltigt svar måste lämnas till framtida forskning.

“Grön” efterfrågan

Avhandlingen visar vidare att man kan förklara skogsindustrins miljöanpassning i slutet av 80-talet med hjälp av efterfrågan på “gröna” produkter. Företagen kan utnyttja det ökade miljömedvetandet på flera sätt.
Genom att investera i miljövänlig teknik bygger skogsföretaget upp ett rykte, eller en grön goodwill, som har en positiv effekt på produktpriset.
Genom att vara “grön” kan företaget åtnjuta ett prispremium (högre pris) för sin produkt, vilket i sin tur ökar vinsten. Detta är en av förklaringarna till varför de flesta massa- och pappersfabriker ligger under tillåtna utsläppsnivåer. Frivilliga miljöinvesteringar är ibland helt enkelt lönsamma
för företagen.

En teoretisk analys visar också att, förutom grön efterfrågan, ett ökat hot om kostsamma miljöregleringar i framtiden, samt konkurrenters miljöinvesteringar, påverkar det enskilda företagets benägenhet att göra frivilliga miljöinvesteringar.

Fredagen den 8 juni kl 15.00 försvarar fil kand Tommy Lundgren, institutionen för skogsekonomi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Dynamisk faktorefterfrågan och miljöinvesteringar – Tillämpningar på svensk
skogsindustri (Dynamic Factor Demand and Environmental Investments.

Mer information: Tommy Lundgren, Institutionen för skogsekonomi, SLU i Umeå,
tel 090-786 58 29.
E-post: Tommy.Lundgren@sekon.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera