24 april 2001

Dagens skogsmaskiner klararatt avverka i känsliga miljöer

Dagens skogsmaskiner och dess förare klarar att avverka skog med rikligunderväxt av naturlig föryngring, med acceptabla skador på föryngringen ochtill rimliga kostnader. Det visar Dan Glöde i en ny avhandling vid SLU.


Plantering efter kalavverkning av skog på lågt liggande marker misslyckas
ofta på grund av att högt stående grundvatten, riklig vegetation och
frostskador dödar plantorna. En alternativ skötselmetod är att successivt
avverka skogen tills en gles skärm av höga träd återstår. Under skärmen kan
skuggtåliga trädslag som naturligt sådda granplantor etablera sig. Jämfört
med kalavverkning erbjuder högskärmen en miljö som är skonsammare för
skogens flora, och speciellt för de arter som är anpassade till fuktiga och
skuggiga förhållanden.

Ett frågetecken med högskärmsmetoden har varit om föryngringen överlever den
avveckling av skärmen som behövs för att föryngringen ska utvecklas till
fullstora träd. Dan Glödes studier visar att föryngringen både kan överleva
>avverkningen och ha god tillväxt efter friställningen.

Dan Glöde studerade avverkningar av högskärmar i Medelpad, Södermanland,
Västmanland och Ångermanland under 1993-1994 och följde föryngringens
överlevnad under sex år. Resultaten visar att skärmträdens volym per hektar
har stor betydelse för skadorna på föryngringen. I en högskärm på 150 till
200 träd per hektar, motsvarande en volym på 200 skogskubikmeter, får man
räkna med att minst en tredjedel av föryngringen inte överlever
avverkningen. Om skärmträdens volym uppgår till mer än 200 skogskubikmeter
per hektar bör man dela upp avverkningen på två tillfällen, annars riskerar
man för stora skador i föryngringen.

För att lyckas med föryngring av gran under högskärm rekommenderas att börja
planera för detta redan vid tidpunkten för första gallringen. Som lämplig
tidpunkt för avveckling av högskärmen rekommenderas när 2 000-3 000 plantor
per hektar har nått en höjd av 1-2 meter.

Jägmästare Dan Glöde, vid institutionen för skogsskötsel, SLU, försvarar
>onsdagen den 25 april kl 10.00 sin doktorsavhandling Final Cutting of
Shelterwood. Harvesting techniques and effects on the Picae abies
regeneration.

Disputationen äger rum i Hörsal Björken, SLU, Umeå (Skogis)

Opponent är professor Rolf Björheden, institutionen för industriella
produktionssystem, Växjö universitet.

Mer information: Dan Glöde, SkogForsk, Uppsala, tel 018-18 85 98.
E-post: Dan.Glode@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera