Tema

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark somkontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar attstamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka medkaliumgödsling. I framtiden kan detta göra det möjligt att sanera smittadeområden.


För 15 år sedan orsakade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ett omfattande
radioaktivt nedfall över Sverige. Främst drabbades östra Svealand och stora
delar av Norrland. Yuehua von Fircks har i sin doktorsavhandling bland
annat undersökt om snabbväxande korgpil (Salix) kan användas för att ta upp
radioaktivt cesium (Cs) och strontium (Sr) ur kontaminerad mark.

De radioaktiva isotoperna Cs-137 och Sr-90 har stora kemiska likheter med
kalium och kalcium, och den nya studien visar att ämnena även tas upp och
används på liknande sätt av energiskogen. Efter flera års odling återfanns
cirka 50 procent av växternas totala innehåll av radioaktivt cesium i
rötterna. Strontium däremot anrikas främst i bladen.

När det finns gott om kalium i marken, minskar upptaget av cesium. Omvänt
betyder det att genom att minska på mängden tillgängligt kalium, kan
växterna fås att öka upptaget av cesium.

Utmärkande för energiskog är en snabb tillväxt. Tillväxthastigheten beror
bland annat på hur växterna kan utnyttja tillgänglig näring. Förmågan hos
Salix att ta upp olika näringsämnen är stor. Fördelning och upplagring av
olika ämnen varierar dock betydligt mellan rot, stam och blad. Vinterskörd
av energiskog medför därför stora förluster av framförallt kväve och
fosfor, eftersom dessa ämnen lagras i stammarna över vintern.

För att minska näringsförluster i samband med skörd kan aska återföras till
odlingsstället efter förbränning. Halten cesium i askan från fältförsöket
understeg klart gällande gränsvärden för askåterföring (enligt Statens
strålskyddsinstitut, SSI). Odlingar av energigrödor kan därför utgöra ett
bra alternativ på kontaminerad jordbruksmark, förutsatt att hanteringen av
grödan inte leder till att radioaktiva ämnen sprids vidare i naturen.

SkogL. Yuehua von Fircks, vid institutionen för lövträdsodling, SLU,
försvarar tisdagen den 6 februari kl. 09.30 sin doktorsavhandling
Distribution and Seasonal Variation of Macro-nutrients, Starch and
Radio-nuclides in Short Rotation Salix Plantations. Disputationen äger rum
i Sal L, Undervisningshuset, SLU, Ultuna. Opponent är Dr Jud G. Isebrands,
Forestry Sciences Laboratories, USFS, Rhinelander, Wisconsin, USA.

Mer information: Yuehua von Fircks, 018-67 34 32, 018-42 25 32
e-post: Yuehua.von.Fircks@lto.slu.se

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

 lästid ~ 2 min