Tema

SSI inrättar vetenskapligt råd för UV-frågor

Statens strålskyddsinstitut, SSI, inrättade den 11 mars 2002 ett vetenskapligt råd för UV-frågor. Rådet ska ge generaldirektören råd om det vetenskapliga underlaget beträf-fande sambandet UV-strålning och biologiska effekter. Det ska även vägleda i frågor av policykaraktär där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar är nödvändig.

Hälsa & medicin

Pressinformation om övningen Barents Rescue 16-20 september 2001

Under tiden 16 – 20 september anordnas i Norrbotten Barents Rescue, en stor övning med tiotalet deltagande nationer och med lika många som observatörer. Barents Rescue genomförs som en del av Sveriges samarbete inom Partnerskap för fred (Pff). Den har kommit till för att förbättra samverkan mellan civila och militära myndigheter och mellan länder i Barentsregionen om det skulle inträffa en olycka av allvarligt slag.

Natur & teknik

Världsexpertis på symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning

I anslutning till kärnenergiberedskapsövningen Barent´s Rescue 2001 i Patnerskap för freds anda, anordnar Centrum för strålningsmedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen ett internationellt symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning.Symposiet äger rum den 13 september klockan 08.30 till 17.30 i Karolinska sjukhusets aula, Stockholm, ingång från huvudentrén.Intresserade vetenskapsjournalister är välkomna!

Hälsa & medicin

Ny konvention om radioaktivt avfall

Den internationella konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft i juni 2001. Konventionen omfattar bl a skydd mot strålning, olycksberedskap och slutförvaring av kasserade slutna strålkällor.

Natur & teknik

Utarmat uran i Kosovo

I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet.Från SSI har strålskyddsexpert Jan Olof Snihs och geolog Gustav Åkerblom deltagit i undersökningarna. SSI har även ansvar för sammanställningen av slutrapporten från undersökningarna och den vetenskapliga och tekniska ledningen.

Natur & teknik

Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren.

Natur & teknik